Tuesday, 7 June 2011

Besik Elisaun CNRT Hamanas Tenda iha Aileu no Fretilin iha Vikeke

Tempo Semanal, 06/06/2011

Elisaun jeral hahu hakbesik aan daudaun mai fali Timor Leste ho kompetisaun ba hamlaha poder sira hahu hamanas fali daudaun povu ninia kakutak no sukit povu nia fuan.

Partidu CNRT hala’o ninia konsolidadsaun iha distritu aileu hodi haberan lia promesas ukun mesak ne’ebe lanca ona husi Prezidenti partidu refere iha centru konvensaun Dili iha momentu balun liu ba.

Iha konsolidasaun refere CNRT sorte boot tan ba mosu afiliasaun husi simpatisantes ho apoiantes partidu sira seluk ba partidu lidera husi pm Xanana ne'e.

Deonisio Babo Sekretariu Jeral partidu CNRT dehan ninia partidu nia odamatan nakloke hela hodi simu ema ne’ebe maka hakarak atu hamutuk hadiah nasaun ne’e maibe husu atu sira entrega hikas sira nia kartaun ne’ebe simu ona husi partidu ida uluk ka entrega ba CNRT antes partidu refere foo fali kartaun CNRT ba ema hirak ne’ebe hakarak nakfilak aan ba CNRT.

Iha dsikursu vice Prezidenti Partidu CNRT, Vergilho Smith dehan partidu CNRT mosu atu liberta povu ai leva.

Iha parte seluk vice Prezidenti Partidu Fretilin foo tomada de pose ba estrutura joventude Fretilin iha Baha Harewain iha Distritu Vikeke.

Tuir Arsenio Bano katak ho estrutura ne’ebe iha maka servisu partidu Fretilin ninian iha nivel baze sei diak liu tan hodi hetaan apoiu liu tan husi kuadru sira iha nivel suku ninian, atu bele hakbesik aan liu tan ba militantes sira.

Tuir observador balun siik katak Fretilin ho CNRT maka sai hanesan partidu ne'ebe sei raut votus barak liu iha elisaun 2012 nune'e duni partidu rua ne'e maka sei hadau malu hodi kaer Governu. Iha fali sorin mosu mos rumores katak CNRT ho Fretilin sei tenta atu kazamentu iha governasaun mai ne'e maske dala barak ona lideransa partidu rua ne'e koko atu nega informasaun kona ba koligasaun ne'ebe karik mosu.

No comments: