Tuesday, 7 June 2011

Xavier Lamenta Ho Governu Gasta Osan Boot maibe Rezultadu Mukit

Francisco Xavier do Amaral ho Xnana
vota iha elisaun prezidensial 2002
(Foto file) 
Tempo Semanal, Dili, 06/06/2011


Prezidenti ASDT, Francisco Xavier do Amaral ne’ebe daudaun ne’e hahu hetaan ona beneficiu husi Governu AMP ne’ebe ninia partidu rasik maka involve ne’e hahu hasai fali on alia fian hamanas tilun ninian hasoru ninia governu rasik wainhira gasta  orsamentu do estadu bo’ot maibe seidauk konsege mudah povu nia moris.

“Ita osan barak ita gasta hotu maibe povu sei terus nafatin, infra estrutura la iha, hahan la iha atu han, moras. Ita nia departamentu sira ne’e gasta osan,” lamenta Xavier Amaral.

Nia mos hasai kritika kestiona seriedade husi Ministru agrikultura no Ministru Turizmu Comersiu no industria ninia programa hodi dehan, “Ministru gasta osan ba trator sira, konforme de’it enkuanto trator la iha ema mekaniku ida atu haree. Trator ne’e lori ba so’e hela. Trator ne’e aat tiha. Tuir sentidu ne’ebe dehan povu kuda Governu sosa ne’ene, povu kuda duni maibe governu sosa duni ga la’e?”

Tuir Proklamador ne’e ninia partidu pronto atu mudifika povu ninia moris susar tan ba nia haree katak povu barak maka sei moris iha susar ninia laran no infra estrutura sei mukit nafatin maske bilaun mak sulin on aba AMP.

“Ida ne’e maka ami haree bu’at sira ne’e hotu sei falha. Ami hakarak hadia bu’at sira ne’e hotu. Ne’e maka ami pronto. Se povu hili ona maka ami pronto ba serve povu,” nia dale.

Iha momentu hanesan nia hateten katak nia ladun mos satisfas ho situasaun juventude sira ne’ebe maka la iha servisu tan ba ne’e ninia partidu hakarak tau osan boot ba harii kampu servisu.

“Ita haree arte marsiais sira, hotu-hotu buka maka grupu hodi baku malu, tuda malno sunu malu. Ida ne’e ami haree, ami baruk tiha ona.”

Iha loron 19/05/2011 mosu ona koligasaun ida ne'ebe deklara atu apoiu hikas Proklamador ne'e atu kandidata hikas aan ba prezidenti da republika iha 2011 hafoin lakon elisaun ba pozisaun hanesan iha elisaun 2002 no 2007.

“Ami la’os proklama independencia para halo juventude ne’e badiu. Ne’e la’os ami nia komprimisu,” Xavier arepende.

Xavier do Amaral hateten lia fuan hirak ne'e iha konsolidasaun partidu ASDT iha foho besik dili ninian. 

2 comments:

Anonymous said...

“Ami la’os proklama independencia para halo juventude ne’e badiu. Ne’e la’os ami nia komprimisu,” Xavier arepende.

Juventude ida nebe? Haruka sira ba Weberek fila rai no halo toos !!

Bon sorte, Avo Xavier !

Sport Loriko Timor said...

Los duni Avo..membro governo sira só hatene mak hatama osan sira ne,e ba sira nia bolso deit haluha tiha povo nebe terus.Ita precisa duni Revolução atu hadia tamba selae Povo kiak no terus ba nafatin .