Tuesday, 20 April 2010

Iha Funu Xanana Hatuur Estratejia Guera De Gerrilla No Ohin Hamosu PDN

Hahu loron Segunda (19/04) fulan Abril Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao sei husik ninia kadeira mamar iha Palasiu do Governu hodi tun ba subdistritu 65 atu halo konsulta ba Planu do
Dezenvolvimentu nasional (PDN) ne’ebe nia Prepara iha Balibar durante fulan Tolu nia laran. Xanana anunsiu ninia viajen ne’e iha abertura ba sorumutuk ho Parseiru do dezenvolvimentu iha Merkadu Municipal dili iha loron 07/04/2010.

Durante filan tolu nia laran PM Xanana kastigu aan iha Balibar hodi hamosu Planu Estratejia do dezenvolvimentu nasional no agora atu tun ba baze hodi husu povu ninia hanoin.

Hafoin de baze de apoiu rahun no mosu restruturasaun Laline Xanana lakon fulan rua nia mosu fail mai ho livru “Estratejia gera de gerilia em Timor Leste ne’ebe hakerek ho liman besik pajina atus rua. Bainhira Xanana  reorganiza funu kontra okupasaun Indonesia nia hahu husi Ponta Leste no agora Prmeiru Ministru IV governu konstitusional ne’e hakat tuir hikas ninia ain fatin hodi hahu halo konsulta publiku ne’e iha rai rohan Loro sa’e.

Primeiru Ministru ne’e sente katak Planu Estratejiku do dezenvolvimentu Nasional ne’e atu hodi dezenvolve povu nune’e nia sei lori ba foo hatene ba Povu ki’ik sira maka mai hato’o fail ba ulun boot sira ne’ebe hatais kaijaku iha Dili. Tuir Antoninio Lopes dehan, “Xanana hakarak hatudu ba ema hotu-hotu katak planu ne’e para hodi dezenvolve popusaun ho nune’e maka nia sente importante partisipasaun husi povu ki’ik sira.”

“Ne’e hanesan soku ida ba Partidu Politiku sira ne’ebe hakarak dehan sira maka matenek liu maibe falta de konsiderasaun ba povu.” “Ida ne’e mos kose komunidade internasional sira nia oin ba rai tan ba Xanana sei mosu ho planu ida ne’e husi Timor oan sira rasik.”

Tuir informasun ne’ebe Jornal ne’e konsege asesu dehan komunidade internasional iha Dili tenta atu hatudu sira nia kontribuisaun ba Planu do Dezenvolvimetu nasional ne’e hodi oferese Helikoptru ka Lojistiku balun maibe Xanana rezeitu.

Xanana sei la tama iha Palasiu ne’e durante loron neen nulu resin lima nia laran tan ba konsultasaun ba sub distritu ida han loron ida. Kazu Ministru Zacarias nian resolve ona iha konsellu de Ministru loron 14/04/2010 ne’ebe  Konsulta ne’e hahu husi Distritu Lauten ba too oekuse no reimata iha subdistu Laulara.

No comments: