Tuesday, 25 January 2011

Membru Parlamentu AMP Fase malu iha PN

TempoSemanal-Dili, 25.01.2011

Deputadu Natilino dos Santos husi bankada CNRT no Deputada Gertudes Monis husi bankada Partidu Demokratidu istori malu iha Uma Fukun parlamentu Nasional. Suai oan rua ne'e raut malu tan ba problema eletricidade ne'ebe sei sai nafatin hanesan problema maka preokupada populasaun tomak iha nasaun ne'e.
Reprezentante povu nain rua husi bloku AMP ne'e, hamosu kadi nanal funu kakorok tan ba pro ho kontra kona ba asuntu eletricidade.

Deputada Gertudes iha ninia deklarasaun du'un Ministeiru Obras Publika liu-liu Sekretaria do Estadu Eletriciadade ladun tau atensaun ba problema eletriciadade iha suai. Deputada Monis dehan nia foti problema eletricidades iha distritu Suai hafoin haree ho matan no rona ho tilun durante iha ninia vizita ba distritu nia moris fatin ne'e. Nia mos dehan nia la'os foti problema tan ba simu informasaun via telefonemas.
Nune'e duni Deputadu Natalino deskorda hodi du'un deputada Gertudes foti kestaun eletricidade tan iha interese privada. Nia haktuir katak Deputada ne'e foti asuntu refere tan ba iha momentu balun ai riin eletricidade monu iha uma ida ke sei iha relasaun familiares ho Deputada bankada PD ne'e.

Primeiru Ministru rasik rekuinese faillansu eletricidade iha nasaun ne'e. Durante Tinan sanolu ona ukun nain nasaun ne'e seidauk konsege rezolve ahi mate lakan iha nasaun ne'e.
Iha tinan 2009 Governu gasta orsamentu miliaun lubun boot ida liu husi projetu pakote referendun hodi habokur emprezariu sira nia konta bankaria maibe la konsege rezolve komunidade ninia lian halerik atu hetan ahi lakan husi eletricidade ninian. (TS). 

No comments: