Tuesday, 4 May 2010

Rogeiro Lobato Ba Dahuluk Too Hikas Iha TL

Dili, Tempo Semanal Exkluxivu 04/05/2010

Falta loron haat no Fulan tolu halo tinan tolu, iha tuku 13:29 oras timor Leste roda Manu Liras besik Merpati MZ 8480 ninia roda para iha aeroportu Internasional Komoro Dili. Bainhira odamatan Aviaun loke no servente sira foo dalan, pasajeiru ida hatais kaizaku metan, kalsa ho koor hanesan no kaer ho pasta metan ida iha liman loos hakat sai husi odamatan. Ema ne’e maka Eis Ministru Interior iha primeiru Governu Konstitusional ne’ebe iha 2006 hetan akuzasaun fahe kilat ba grupu Rai Los ne’ebe tribunal sentence no tama kadeia mos sai ba halo tratamentu iha estranjeiru iha loron juramentu (08/08/2007) IV Governu Konstitusional ne’ebe lidera husi PM Kaya Rala Xanana Gusmao.


Rogeiro Lobato akompania husi seguransa sira bainhira lao sai husi Tribunal Rekursu iha Dili Timor Leste

La’o tun husi eskada aviaun tuir iha Rogeiro Lobato ninia kotuk Ministru Defeza DR. Julio Tomas Pinto no Direto Servisu Interjen nasional, Dr. S. Cristovao. Antes sama ain iha aeroporto ne’ebe hanaran tuir ninia naran ninia maun nian ne’e nia muda pasta ba liman karuk hodi kaer liman ho ema balun iha aeroporto ne’eba. Depois entrega nia pasta ba ninia emar ida maka hiit hodi la’o ba sala VIP aeroporto ninian. Too iha sala refere nia sei despede ho diretor Intelijen nasional no kaer liman ho ninia successor Julio Tomas Pinto hodi dehan, “ha’u ba direitament kedan agora.”

Bainhira husu ninia sentimentu fila hikas mai TL ba dahulu Rogeito ne’ebe oin hamnasa hela de’it ne’e dehan, “hanesan Timor oan ne’e ita nia rain nune’e ha’u tenke fila mai.”

Rogeiro Lobato too ohin atu ba partisipa iha funeral saudozu Antonio dos Santos Silva ne’ebe mate iha Dili, loron rua liu ba ne’ebe sei hakoi iha ohin lokraik iha Leorema. “Ha’u ba kedan tuir funeral. Saudozu Silva  mate antes hetan justisa ba ninia feen Maria Helena das Neves ho nia oan nain lima ne'ebe ema balun sunu mutuk iha uma laran iha Maiu 2006 iha komoro, hafoin forsa estabilizasaun Internasional sama ain iha Timor Leste. “Buat ida ke la diak no la loos tan ba nia hein hela justisa ba ema sira ne’ebe oho nia senhora ho nia oan sira mas buat ida la akontese. Maiske nune’e ita hein katak loron ida justisa sei akontese,” dehan Rogeiro Lobato ho lian nakdedar no matan wen nakonu.

Rogeiro sa’e kareta pajeru familia nian ida ne’ebe para hein hela iha VIP aeroporto nia oin maibe kuandu too iha portaun sai husi area VIP ninia jovens balun halai korta karta hodi viva no obriga eis Ministru Defeza iha 1975 ne’e tun husi kareta hodi kaer liman ho sira. Tuir informasaun ne’ebe jornal ne’e rekoila DR. Mari Alkatiri sei akompania Rogeiro Lobato ba Leorema hodi hakoi matebian Antonio dos Santos Silva.

Rogério Tiago Lobato hanesan oan terseiru husi Mestre Narciso Manuel Lobato moris iha Likisá ho Felismina Alves Lobato ne'ebé moris iha Maluru Cumo, Uatu Lari, Vikeke ne'e hanesan úniku sobrevivente hafoin ninia maun Prezidente Nicolau Dos Reis Lobato hamutuk ho maun no na'in sanulu resin rua seluk mout ba rai hodi sosa libertasaun ba nasaun Timor Leste ne’e ba segundu vez ba moris hikas iha rai estranjeiru hafoin Timor Ukun Rasik aan. Iha funu ba libertasaun nasional Rogeiro sai husi Timor Leste hamutuk ho Joven Jose Ramos Horta no Marii Alkatiri iha Dezenbru 1975 antes ofisialmente Indonesia halo agresaun mai Timor Leste.

Loron ida antes atu selebra restaurasaun independénsia TL (20/05/08) ba dala neen, Prezidente da Repúblika DR. José Ramos Horta foo perdaun tinan 3 no fulan sia, hanesan metade husi pena maka dekreta ona iha artigu 1 n. 2 al. A, ne'ebe refere husi diploma ne'ebá katak metade husi pena totál fulan 22 ho loron 15, bainhira to'o ona iha loron 07/05/2008. “Tuir termu de kastigu nian tinan tolu fulan sia ne'e maka remata ona iha loron 22/03/2010,” hakerek iha dokumentu númeru 1685. Rogério Lobato ne'ebé moris iha loron 25/07/1949 ne'e la'o dada nia oan feto Felismina nia liman akompaña husi ninia kaben no oan mane rua tama ba igreja bali nian hodi partisipa iha misa. Iha inisiu fulan Marsu Rogeiro informa ona katak nia sei fila mai Timor Leste iha tempu ruma nia laran.

No comments: