Tuesday, 5 October 2010

Eis Staff UNHCR Sai Vice Ministru Negosiu Estranjeiru TL


Partidu amp hili ona vice ministru dos negosiu estranjeiru hodi kompleta strutura ne'ebe iha ministeiru Estranjeiru. Membru partidu Amp konkorda ona ho nomeiasaun eis staf UNHCR, Carlos Alberto ne'ebe propoin husi partidu ida iha amp. Maiske nunee Deputadu ida husi bankada amp iha parlamentu nasional kestiona apontamentu ida hodi dehan, "nusa mak la hili husi ema diplomata kareira sira iha mne nia laran hanesan Constancio pinto ho joao camara," dehan deputadu Adriano Monis.

Nia hatutan katak, "partidu demokrata iha ema profesional, iha ema servisu hatene kleur ona no iha ema diplomata kareira ne'ebe iha kapasidade atu sai hanesan vice ministru negosiu estranjeiru maibe tan ba sa maka iha kandidatu uniku ne'e direitu PM ninia atu hili ema ne'ebe maka PM iha konfiansa atu servisu hamutuk ho nia."
Adriano hatuir katak direitu konstitusional iha PM Xanana nia liman hodi deside ninia membru maibenia husu atu Ministru ida labele obriga ninia hakarak ba PM. Adriano dehan nomeisaun ne'e la iha konsultasaun formal husi membru partidu AMP sira.
Iha parte seluk tuir fontes Tempo Semanal dehan embaisador hotu-hotu prepara ona surat kongratulasaun ba Vice Ministru Negosiu Estranjeiru foun Carlos Alberto. 
Jornal ne'e tenta atu konfirma ho Ministru Negosiu Estranjeiru maibe oras ne'e daudaun sei halo hela servisu iha estranjeiru no tenta buka Sr. Carlos Alberto maibe infelizmente tempo Semanal seidauk konsege.

No comments: