Wednesday, 6 October 2010

PSD Hasai Ona Desizaun Simu Suspensaun ba Sira Nia Prezidenti Nia Pasta Hanesan MNE TL

Reazen ba alegasaun KKN ne'ebe kontra Vice Primeiru Ministru DR. Jose Luis Guterres ho Ministru Negosiu Estarnjeiru DR.Zacarias Albano da costa iha momentu ne'e hanesan mos Prezidenti partidu Sosial demokrata (PSD), iha segunda feira lokraik PSD ninia lideransa halo surumutk ida hodi hasai desizaun atu simu Suspensaun ba ninia kargu. "Liu husi reuniaun komisaun Politika Nasional PSD iha Segunda tuku 17.30 OTL Lokraik hetan konklusaun ne'ebe haree ba interese nasional, haree ba opinaiun publiku nian, haree interese nasaun no mos respeitu ba sistema Justica iha nasaun ne'e atu bele justica ne'e bele forte liu tan ho ida ne'e PSD foti desizaun katak husu ba sua excelencia Sr. Primeiru Ministru para atu suspende Sr. Ministru Negosiu Estranjeiru hanesan mos Prezidenti partidu PSD husi nia kna'ar temporariamente para bele hakat ba iha tribunal i no ami husu ba tribunal atu halo julgamentu lalais ba kazu ida ne'ebe hasoru mos DR. Zacarias hanesan Prezidenti partidu," dehan sekretariu Jeral Partidu Sosial Demokrata, Marito Magno iha dada lia eskluxivu ho jornal ne'e ohin dader iha Dili.
Nia Informa, "Karik iha parlamentu mos atu foti medidas para halo atu halo votasaun ruma ba ami nia prezidenti atu suspende nia kna'ar ida ne'e, PSD sei foti pozisaun katak atu vota afavor ba proposta ba ne'ebe maka se karik surat husi Primeiru Ministru para atu hodi suspenede ne'e, ami apoiu totalmente katak tenke suspende duni husi n ia kna'ar para atu bele ba iha justica. Ida ne'e parte ida husi partidu ne'ebe nia komitmentu atu haforti ita nia sistema justica iha rai laran. Tan ba ida ne'e maka ami apoiu tebes. Sebele suspendfe lala'is liu kargu sr Ministru Negosiu estranjeiru,para ne'e bele iha oportunidade  ne'ebe di'ak liu tan, para nia bele ba defende aan iha justica."
Iha momentu hanesan Mario ezije ba Ministeiru publiku hodi halo investiga ba parte hotu maka deskonfia involve iha kazu emprega kaben husi eis Ministru Negosiu Estranjeiru no daudaun hanesan Vice PM, DR. Jose Luis Guterres iha 2006. "Iha ida mos ami husu ba Ministeiru publiku para, karik bele, labele akuza de'it ami nia ministru negosiu Estranjeiru maibe ema sira ne'ebe maka uluk iha tempu governu anterior ne'ebe maka involve asina CVP nune'e mos halo prosesu pagamentu CVP sira mos iha responsabilidade mos ba ida ne'e. Atu nune'e ema bele haree ita nia sistema justica ne'e la padang buluh. maibe haree ba ema hotu-hotu hanesan iha nasaun ida ne'e.

3 comments:

Maubere Tuba Rai Metin said...

Mauluk Timor oan sira mak hodi neon no laran hadomi nia Povo kik no kiak Maubere i ambrik nafatin nia sorin iha susar no terus laran to'o oin loro ne'e...

Lalika kole ba ema sira nebe ke hodi ita povo kik no kiak nia susar no terus atu buka bosok no nauk nune mos halo korupsaun oh matan momos iha ita nia sociedade nia let to'o oin loron ne'e. Ba sira ne'e tenke simu kastigu todan tanba sira nia hahalok ne'e hatudu mai ba ita katak sira hodi neon no laran foer atu buka hane'an nafatin ita Povo kik no kiak Maubere iha ita nia modus moris nia hori uluk iha malae kolonialistas portugueses no okupasionistas indonesios ninina mahon okos.

Nain ulun sira mak halo konsintimentu ba hahalok a'at sira ne'e merese kastigu severo hanaesan iha China nia sistema ukun nia. Tanba sira komo ulun matenek i eskalrecidos maibe atu buka so'e rairahun ba ita Povo kik no kiak Maubere nia oin ba ikus mai atu buka hane'an ita hodi buka nauk no susu ita bokor no rai bokor to'o husik hela ita hodi ruhin no kulit deit, ne'e la mereese respeito no konsiderasaun, diak liu haruka sira ba halo tós no natar iha Weberek kah iha Natarbora neba i lalika koalia tan barak. Se ita koalia barak oh sira é mesma koisa ke ita atu buka hakoi ita nia a'an rasik i fo'o kesempatan ba sira hodi koalia oh hinus kain naruk liu tan i nune sira hakarak buka moris diak deit oh ita nia suasar no terus.

Fogo aos korrupts e merecem sansoenn severas aos desviadores do dinheiro do Povo sofredor Maubere.

Hakfulak no haksolok ba imi hotu nebe mak hodi aten barani koalia sai hahalok a'at nain ulun sira nebe ke horas ne'e hakark buka hodi lohi, bosok, nauk, no halo propaganda politika oin2 atu nune bele dapat kesempatan hodi nauk ba beibeik to'o sira nia jerasaun ba jerasun i husik ita Povo kik no kiak monu ba rabat rai i tuir mai sira aproveita hodi sama ita nafatin... Ida ne'e mak laek ona maun no alin, kamaradas no kompaneiros, ran maluk no manemaluk sira hotu mak horas ne'e ddauk sente moris oh problema sira nebe ke afekta demais ona ita nia sociedade Timor nia moris loron ba loron desde ke AMP sira hadau kekuatan politika husi konspirasoens e golpes politicos de má fé e de mau gosto tama hodi forsa deit ba governo RDTL nia hodi ukun ita to'o oin loron ne'e...

Maubere Tuba Rai Metin said...

Mauluk Timor oan sira mak hodi neon no laran hadomi nia Povo kik no kiak Maubere i ambrik nafatin nia sorin iha susar no terus laran to'o oin loro ne'e...

Lalika kole ba ema sira nebe ke hodi ita povo kik no kiak nia susar no terus atu buka bosok no nauk nune mos halo korupsaun oh matan momos iha ita nia sociedade nia let to'o oin loron ne'e. Ba sira ne'e tenke simu kastigu todan tanba sira nia hahalok ne'e hatudu mai ba ita katak sira hodi neon no laran foer atu buka hane'an nafatin ita Povo kik no kiak Maubere iha ita nia modus moris nia hori uluk iha malae kolonialistas portugueses no okupasionistas indonesios ninina mahon okos.

Nain ulun sira mak halo konsintimentu ba hahalok a'at sira ne'e merese kastigu severo hanaesan iha China nia sistema ukun nia. Tanba sira komo ulun matenek i eskalrecidos maibe atu buka so'e rairahun ba ita Povo kik no kiak Maubere nia oin ba ikus mai atu buka hane'an ita hodi buka nauk no susu ita bokor no rai bokor to'o husik hela ita hodi ruhin no kulit deit, ne'e la mereese respeito no konsiderasaun, diak liu haruka sira ba halo tós no natar iha Weberek kah iha Natarbora neba i lalika koalia tan barak. Se ita koalia barak oh sira é mesma koisa ke ita atu buka hakoi ita nia a'an rasik i fo'o kesempatan ba sira hodi koalia oh hinus kain naruk liu tan i nune sira hakarak buka moris diak deit oh ita nia suasar no terus.

Fogo aos korrupts e merecem sansoenn severas aos desviadores do dinheiro do Povo sofredor Maubere.

Hakfulak no haksolok ba imi hotu nebe mak hodi aten barani koalia sai hahalok a'at nain ulun sira nebe ke horas ne'e hakark buka hodi lohi, bosok, nauk, no halo propaganda politika oin2 atu nune bele dapat kesempatan hodi nauk ba beibeik to'o sira nia jerasaun ba jerasun i husik ita Povo kik no kiak monu ba rabat rai i tuir mai sira aproveita hodi sama ita nafatin... Ida ne'e mak laek ona maun no alin, kamaradas no kompaneiros, ran maluk no manemaluk sira hotu mak horas ne'e ddauk sente moris oh problema sira nebe ke afekta demais ona ita nia sociedade Timor nia moris loron ba loron desde ke AMP sira hadau kekuatan politika husi konspirasoens e golpes politicos de má fé e de mau gosto tama hodi forsa deit ba governo RDTL nia hodi ukun ita to'o oin loron ne'e...

Maubere Tuba Rai Metin said...

Mauluk Timor oan sira mak hodi neon no laran hadomi nia Povo kik no kiak Maubere i ambrik nafatin nia sorin iha susar no terus laran to'o oin loro ne'e...

Lalika kole ba ema sira nebe ke hodi ita povo kik no kiak nia susar no terus atu buka bosok no nauk nune mos halo korupsaun oh matan momos iha ita nia sociedade nia let to'o oin loron ne'e. Ba sira ne'e tenke simu kastigu todan tanba sira nia hahalok ne'e hatudu mai ba ita katak sira hodi neon no laran foer atu buka hane'an nafatin ita Povo kik no kiak Maubere iha ita nia modus moris nia hori uluk iha malae kolonialistas portugueses no okupasionistas indonesios ninina mahon okos.

Nain ulun sira mak halo konsintimentu ba hahalok a'at sira ne'e merese kastigu severo hanaesan iha China nia sistema ukun nia. Tanba sira komo ulun matenek i eskalrecidos maibe atu buka so'e rairahun ba ita Povo kik no kiak Maubere nia oin ba ikus mai atu buka hane'an ita hodi buka nauk no susu ita bokor no rai bokor to'o husik hela ita hodi ruhin no kulit deit, ne'e la mereese respeito no konsiderasaun, diak liu haruka sira ba halo tós no natar iha Weberek kah iha Natarbora neba i lalika koalia tan barak. Se ita koalia barak oh sira é mesma koisa ke ita atu buka hakoi ita nia a'an rasik i fo'o kesempatan ba sira hodi koalia oh hinus kain naruk liu tan i nune sira hakarak buka moris diak deit oh ita nia suasar no terus.

Fogo aos korrupts e merecem sansoenn severas aos desviadores do dinheiro do Povo sofredor Maubere.

Hakfulak no haksolok ba imi hotu nebe mak hodi aten barani koalia sai hahalok a'at nain ulun sira nebe ke horas ne'e hakark buka hodi lohi, bosok, nauk, no halo propaganda politika oin2 atu nune bele dapat kesempatan hodi nauk ba beibeik to'o sira nia jerasaun ba jerasun i husik ita Povo kik no kiak monu ba rabat rai i tuir mai sira aproveita hodi sama ita nafatin... Ida ne'e mak laek ona maun no alin, kamaradas no kompaneiros, ran maluk no manemaluk sira hotu mak horas ne'e ddauk sente moris oh problema sira nebe ke afekta demais ona ita nia sociedade Timor nia moris loron ba loron desde ke AMP sira hadau kekuatan politika husi konspirasoens e golpes politicos de má fé e de mau gosto tama hodi forsa deit ba governo RDTL nia hodi ukun ita to'o oin loron ne'e...