Sunday, 13 February 2011

Lei habrani Ema Halo Krime, Naok Ten Buras iha Baukau

Tempo Semanal-Baukau, 13.02.2011

Desde tinan 2010 ate fulan Fevereiro tinan ne’e Kasu naokten no violência kontinua buras la’o no ninia numeru bele dehan aumenta ba beibeik iha área Baukau, maibe husi parte policia seidauk identifika lolos suspeito ruma hodi husu responsabilidade. 

Asaun asaltu uma comunidade ninian mosu iha sub distrito Venilale, Quelicai inklui sub distrito Baucau Vila ne’ebe hanesan segundu cidade boot liu iha nasaun Timor Leste. "Iha ami nia suko ema naok ten sira komeca tama iha tempo kalan waihira ema hotu toba hakmatek ona,” hateten Acácio Freitas husi suco Tiriloka sub distrito Baucau Vila.

Nia esplika katak, “Naok tem sira ne’e mai ho grup,o liu ema nain lima ba leten, kuando sira tama iha ema nia uman ameaças atu oho, depois husu osan no sasan seluk tan.”

Ho pasividade PNTL ninian ne'e loke dalan luan ba Naok ten sira Iha inisiu fulan Fevereiro nia laran naok ten sira tama iha uma komunidade ida hodi ameaças no obriga atu uma nain entrega ba sira osan no sasan seluk.

“Osan veteranus nian ne’ebe o simu rai iha nebe?” hasaran tiu ne’ebe sorte la’ek ne’e. Ta nba veteranus ne’ebe ninia idade hakat daudaun ba katuas ne’e no fo deit osan ne’ebe nia simu tan ba nia maun ne’ebe mate hela iha ai-laran.

Acácio ne’e haktuir liu tan katak liu deit kalan rua naok ten sira ne’ebe hetaan oportunidade kmanek hala’o hikas sira nia atuasaun hodi tama hikas tan iha ema nia knua lulik ida. Iha atuasaun ne’e ema sira ne’ebe taka oin metin ho hena ne’e naok no hasai hotu sasan lulik sira iha uma laran inklui mos animal balun.

Iha akontesimentu ida ne’e sasan lulik hanesan surik, belak, bikan antigo ho tan sasan lulik sira seluk limba mos.

Wainhira jornal Tempo Semanal koalia ho vitima ida ne’ebe husu atu ninia naran tau inicial de’it ho HF ne'ebe horik ho restu husi teroriza ne'e hato’o ninia sentimentu tauk ba represália husi ema nakten sira nia ameaças atu oho nia.

“Ami ne'e ema beik segurança ba ami laiha, maibe seguranças ne’e ba ema boot deit,” haktuir HF.

Nia katak, “ema sira ne’e mai husi ne’ebe ita la koinece tanba kalan boot mesak ema foin sae deit."

Amo Bispho Don Basílio Do Nascimento hato’o ninia preokupasaun no dehan sai razaun balun kona atividade ne’ebe kontra Maromak ninia ukun ne’e.

“Tanba rai ida ne’e komeca falta buat lubuk ida, ,falta hahan, falta osan, i buat ida hamlaha ne’e halo katak ita nia ulun hanoin lalos ona, kabun mamuk kakutak mos hanoin la kona,” dehan Amo Basilio.

Maibe tuir mos bispo ne’e katak iha mos razaun seluk hodi hamosu criminalidade ne’e tan ba ema bele halo vingança ba malu, seluk fali hadau tanba nia laiha no hadau duni, odio malu no inveiza malu.

"Buat nebe ita bele husu ne’e, tan sa no razaun sa ída mak ohin loron violência ne’e komeca mosu ho volume buras  ba bebeik iha ita nia rain. To’o pontu ida ne’ebe ke oho ema no halakon ema nia vida, tan ne’e ita buka took razaun saída. Se solusaun la iha nafatin mak sei foo impakto ba ita nia rain," Dom Nasimento hatoo ninia preokupasaun.

Amo Bispho fo hanoin atu Timor oan hotu presiza kontribui maibe liu-liu sociedade sivil, governo no uma kreda presiza organiza-an hodi hamenus problemas iha Timor Leste.

Tuir Dom Nasimento katak atu hamenus criminalidade bele tuir, “dalan ida ke autoridade husi Lei, policia, tribunal no lia hirak ne’e juis sira maka tesi.”

Maibe Amo ne’e lamenta uitoan ho lei nia lala’ok hodi dehan, “ohin loron iha buat ida ne’ebe akontece iha Timor, Lei fo fali brani ba ema atu halo asaun hodi ataka ema seluk nia vida. tan ema hanoin kala ohin hau oho ema ida, tinan rua hau livre fali, nebe kuando mentalidade hanesan ne’e ona situasaun ida ne’e sei buras  ba bebeik.” (Abut TS)

No comments: