Saturday, 22 September 2012

Foo Vida ba Nasaun Kelek la'os De'it La Iha Oan Mas Letratu Mos La'e


 Ohin loron sabadu fin de semana (22/09) ema wain tebes hamutuk iha Bui lai hodi foo onra ba saudozu Kelek ne'ebe Indonesia sira tiru mate iha kombate ida iha area Osowala. Familias sira rekola ona ninia restu Mortais lori ona ba halo tuir lisan iha Builai suku buibau. Ema wain tebes maka marka prezenca maske barak nungka haree saudozu nee ninia oin. Hetook triste liu tan letratu rohan ida tebes mos familias sei buka hela.

Biografia badak kona ba Saudosu Kelek


Saudosu Kelek ho naran kompleto  Domingos da Costa, moris iha Distritu Baucau, Sub-Distrito Baucau, suku Buibau, povasaun Builai, knua Builai iha dia… de –- de 1960. Saudosu Kelek, oan mane terseiro hosi maun alin nain nen (6). Aman naran  Feliciano Freitas no inan naran Teresina da Costa. Saudosu nian maun boot, Jacob da Costa mate iha Builai iha tinan 2007. Saudosu nian Bin Maria Gusmão alias Galiwai, hetan kanek, TNI kaptura no mate iha vila laran. Galiwai nian restu mortais to’o ohin loron la hetan. Saudosu nian alin mak Januario da Costa, Mestre Antonio da Costa no Cesario da Costa alias Malcom.

Saudosu Kelek hahu ninia estudo iha tinan 1971 iha eskola Primaria Buibau. Nia remata ninia primeira no segunda klase iha suku Buibau hafoin kontinua ba eskola Primaria Baucau hodi remata terceiro no quarta clase iha neba.

Iha tinan 1975, Saudosu Kelek halao inskrisaun ba iha Universidade Dr. Francisco Machado, Dili, hodi kontinua estudo ba nivel universitario. Maibe mehi ida ne’e la konsege realiza tamba situasaun politika iha momentu neba hahu manas. Ikus mai Saudosu hili dalan hodi kontribui ba libertasaun Nasaun RDTL.

Iha loron  16 Setembro, tinan 1975, Saudosu filas hikas fali ba ninia moris fatin, knua Builai. Hahu fulan Outubro 1975, Saudosu halao funsaun nu’udar Operador radio komunikasaun. Nia servisu hamutuk ho saudosu Vicente Reis, Sahe.

Iha loron 7 Desembro, tinan 1975, tropas Indonesia hahu’u invade Timor-Leste ba dala uluk iha Kapital Dili. Iha loron 9 Desembro, tropas Indonesia tama iha Baucau. Situasaun ne’e obriga Saudosu Kelek ho ninian Companheiros tomak no famila bo’ot hases an ba foho Matebian. Durante iha Matebian, Saudosu Kelek halao ninian kna’ar nudar responsavel ba SSHGP (Servisu Saude Higuine Popular) iha KC (Kompanhia Choke).

Iha tinan 1978, wainhira Saudosu Presidente Nicolau Lobato sei assume lideransa durante periodo base de apoio, Saudosu Kelek halao ninian kna’ar nudar Infermeiro iha zona besik Matebeian nian hodi servisu ba Forsa Armada Libertasaun Nasional Timor-Leste (FALINTIL) liu hosi Kompanhia Choke nebe komanda hosi Saudosu David Alex (Dai-tula).

Iha tempo Camarada Xanana Gusmão, atual Primeiro Ministro, lidera Konferensia Laline iha loron 3 Marsu, tinan 1981, Saudosu Kelek halao funsaun hanesan “Comba” ba rigaõ sei funu nafatin to’o tinan 1982. Iha momentu neba  saudosu kelek assumi mos kargo hanesan komandante seksaun iha terseira (III) Unidade, primeiro Seksaun kompanhia A ne’ebe lidera husi primeiro komandante, Saudozu Fera Lafaek no ninia Segundo komandante, atual Xefe Casa Militar Presidenti, Col. Trixi.

Iha tinan 1985, Saudosu kelek assume responsabilidade foun nudar Comandante Pelataun iha Terceira Unidade hodi husik hela ninian kargo nudar Comandante Seksaun. Saudosu Kelek muda ba Kompanhia COMDOP. Maibe destino koalia oin seluk. Seidauk kompleta ninian funsaun nudar Comandante Pelataun, Saudosu Kelek mos hetan tiru no hakotu iis iha fatin kombate wainhira satan netik Forsas Militar Indonesia nian iha area Osowala.

Saudosu Kelek fo’o ninia vida tomak hodi funu ba independensia RDTL to’o ninia ran turuk ikus. Nia mate klosan no la husik hela jerasaun ruma ba ninia uma laran no uma fukun Builale. Familia no gerasaun tuir mai se la kunhese ninia oin tamba letratu deit mos laiha. Ba Nasaun, Kelek laos deit laiha oan maibe letratu mos la’ek.

Nasaun doben ida ne’e hamrik hanesan nasaun soberano liu husi prosesu luta ida ke naruk. Ema barak fo an no lakon sira nian vida hodi ohin loron ita goza ita nian. Tamba ne’e liu hosi istoria badak Kelek nian bele habo’ot liu tan ita nian konsiensia ba rai lulik ida ne’e, hatene historia no serbi ho laran no kontinua obras nebe sira husik hela ba ita ho diak basa Nasaun nebe boot mak Nasaun nebe hatene fo honra no valoriza sira nebe sakrifika no fo an ona hodi liberta rai doben ne’e.

Iha oportunidade diak ida ne’e,s ami familia hotu, fo honra boot i tatoli mos historia badak kona ba Builai nia oan sira seluk nebe mate ba funu iha parte Frente Armada no mos Frente Klandestina nian.

Iha tinan 1974, ema nain tolu (Builai oan) nebe representa knua Builai ba simu bandeira FRETILIN iha pousada Baucau maka hanesan:
1. Sr. Francisco da Costa Freitas (nudar Liurai)
2. Sr. Sebastiao Sarmento Freitas (Delegado)
3. Sr. Alfredo da Costa (delegado)

Iha loron 7 Desembro, 1975, Forsas Indonesia invade rai doben Timor-Leste, Builai nia oan sira hases an ba matebian ho prinsipio ida atu defende rai doben ida ne’e, hodi labele monu ba invazores sira nia liman.

Iha tinan 1979 Builai nia oan sira hahu fahe malu;
1. Sorin hamutuk ho nia maluk sira rejisti iha foho kontra invasores Indonesios;
2. Sorin tun mai vila ho prinsipio ida katak isin lolon bele hamutuk ho invasores sira mai fuan ho laran hamutuk nafatin ho Maubere oan sira luta hasoru invasores sira;

No comments: