Saturday, 1 September 2012

FRETILIN REJEITA PAJERO GOSTA SA’E PRADO


Tempo Semanal, Dili 31/08/2012

Kareta pajero sira ne'ebe Parlamentu sosa
 no AMP goza no FRETILIN rejeita.
Meus barak mak liu husi publikasaun iha jornal,
TV, Radio no blogspot sira hanesan odamatan no selu seluk tan.

Bankada opozisaun FRETILIN iha uma fukun ne’ebe iha lejislatura tinan lima kotuk kontra maka’as prosesu sosa pajero neen nolu resin lima ba Deputadu sira tan ba lakohi sa’e karreta luxu iha povu mukit ninian oin. Desizaun ida ne’e hetan aplaus husi komunidade liu-liu apoiantes no simpatizantes partidu istoriku ne’e. Maibe infelismente iha lejislatura datoluk ne’e bankada FRETILIN halo mudanca surpreza ida ba sira nia principiu hodi deklara ba publiku katak sira decide ona atu simu karreta Prado ne’e agoradaudaun  iha ona prosesu tenderizasaun ninian laran.

“Ha’u hanoin desizaun hola ona no ami sei simu karreta ne’e hodi halo servisu,” dehan Deputado Manuel Castro.

Antes ne’e Vice Presidenti Bankada opozisaun, Francisco Branco rejuinese katak deputadu nain rua nolu resin lima husi ninia partidu ne’ebe hamahan aan iha Plenaria parlamentu Nasional sei simu karreta Prado sira ne’ebe sei atribui ba parlamentar sira.

Wainhira husu reasaun husi estudantes universidade nasional ne’ebe ninia kampus besik uma fukun Parlamentu nasional sira balun hakfodak maibe balun fali so’e piadas.

“Ha’u sei la fiar katak bankada FRETILIN ninia lala’ok hanesan imi hateten. Ha’u fiar metin katak deputadu husi bankada opozisaun sei la simu karreta Prado ne’ebe sei gasta osan bo’ot liu husi estadu nune’e husu atu lalika mai provoka ami,” dehan ho hirus husi estudante Universitariu ne’ebe foufoun rejeita atu foo sai ninia naran ba jornal ne’e iha UNTL ninia oin.
Bankada FRETILIN iha parlamentu
la simu kareta rua nolu sira ida tan solidaridaridade
ba situasaun susar povu ninian. Maibe karik ohin povu
ne'ebe dehan kiak ne'e riku ona ga?
ou Karik FRETILIN mos hahu taka matan
ba povu ninia susar hodi hadia uluk lai
deputadu sira nia susar? 

Iha fatin manifestasaun estudante Universidade hodi kontra desizaun sosa karreta Pajero iha 2007 ne’ebe rezulta estudantes balun kanek no detein ne’e estudante ida seluk ne’ebe temi ninian naran Abrao husi fakuldade sciencia politika dehan nia apoiu desizaun bankada FRETILIN atu simu karreta Prado sira ne’e maske koalia no ton piadas.

“Ha’u apoiu atu simu wainhira sosa prado deputadu sira hodi goza iha povu lao ain sira nia oin. Sa’e prado la moe, sa’e tiha de’it,” Abrao so’e piadas ho oin hamnasa hakat ba portaun entrada UNTL ninian besik Parlamentu nia oin.

Maske lakon iha elisaun fulan Julio 2012 maibe bankada opozisaun la’o ho oin hamnasa tan ba atetude la simu karreta pajero rua nolu resin ida ne’ebe para too feroza iha parke parlamentu ninian.

“Ami halo opozisaun hanesan santo mos ami nia nafatin nune’e povu la vota baa mi nia partidu tan nee ma kami lakon nafatin, diak liu simu tiha deit hodi bele fasilita ami nia servisu. Duke ema seluk ne’ebe uluk la gosta ukun rasik aan mak goza,” dehan deputadu FRETILIN ida seluk.

Desizaun ne’e hola ona nune’e husi nivel partidu ninian no presidenti partidu FRETILIN mos husu atu media ho sociedade civil atu lalika kestiona kona ba desizaun ne’e.

Maibe tuir estudante ida seluk husi ne’ebe uluk PNTL kaptura mos dehan mudanca ne’ebe FRETILIN halo ne’e hatudu inkonsistencia iha sira nia principiu. “Hau haree no lee iha sira nia deklarasaun katak deputadu sira husi FRETILIN lakohi atu simu karreta pajero sira ne’ebe uluk sosa ne’e tan lakon sa’e karreta luxo wainhira povu sei kiak maibe ohin keta halo bee povu riku hotu ona ne’e mak FRETILIN mos hakarak sa’e fali ona prado,” lamenta estudante refere no rejeita atu publika ninia naran.

“Se karik iha 2007 ne’e maka sosa kedan prado mos sira hakarak simu maibe pajero fali ne’e maka sira lakohi simu,” nia goza.

No comments: