Monday, 10 September 2012

Tau Fatuk Inan Harii Ponte Komoro: Xanana Fahe Proejitu Gastao Ezije Kualidade


Tempo Semanal-Dili, 10/09/2012


Iha momentu ruma liu ba kotuk, politikus balun argumenta katak Primeiru Ministru Xanana halo asaltu ba lei aprovizionamentu tan ba valor ba projeitu Ponte Komoro rua ne’e ninia valor liu milaun walu ne’ebe loloos labele tama kategoria single source.

"Ita hotu rona eletrisidade fahe ba veteranu sira, mos hakilar makas, kuitadu, pakote referendum mos mosu ho fahe, tuir prinsipiu univesiais, ita sala boot, mais presiza duni," Xanana hateten.

Primeiru Ministru ne’e hateten katak lei barak iha nasaun ne’e kopia husi nasaun dezenvolvidu sira nune’e dala ruma la han ho realidade nasaun ne’ebe foin sai husi okupasaun estranjeiru iha 1999 maibe tama kedan ba oan hakiak ONU ninian.

“Buat barak, Kintu Governu konstitusional sei hadia, hadia mos leis, tanba lei balun kopia husi rai balun ne’ebe dezenvolvidu tiha ona i atu aplika iha ita nia realidade, susar tebes," Primeiru Ministru responde ho sinista uitoan ba lian sadik sira ne’ebe kari lemo husi politiku nain sira.

Maske nune’e Primeiru Ministru Kay Rala xanana Gusmao promote katak ninia governasaun sei hakat tuir nafatin normais ne’ebe iha ona hodi kura kanek imajen aat governu tuan ninian.

"Ita labele lakon mak iha prinsipiu kona ba transparansia, prinsipiu kona ba kualidade projeitu, ne'e mak importante ita labele lakon. Restu buat barak ita tenki halo tuir ita nia prosesu," dehan PM Xanana iha loron Domingo (09/09) durante ceremonia tau fatuk inan ba harii ponte segundu komoro Dili.

Ezekusaun projeitu ponte Komoro rua ne’e hala’o husi CNT (Consorsium Nasional Timor) ho ninia parseiru KWIKA husi Indonesia ho valor US$ 8,758,000. Iha ninia deskursu PM Xanana lakohi repete fali naksalak ne’ebe hanesan ho IV Governu mak nia rasik lidera hodi bolu ezije ba diretores kompania sira atu tau matan ba projeitu refere nune’e labele hamosu perguntas kona ba kualidade projeitu ne’e.

"Iha Kintu Governu konstitusional husi membru Governu to'o servedor estado hau lakohi hare tan buat ida dehan katak, diak hela de'it," Xanana bole atensaun.

Nia hatutan, “ha’u ezije CNT atu servisu no servidor atu servisu.”
Projeitu refere tuir planu sei remata iha Maiu 2014 ho durasaun fulan sia.

Projeitu estadu TL ninian folin karun maibe kualidade mukit tan ba kuran planeamentu no fraku iha supervizaun. Izemplu kiik ida maka ponte kais hera. Nune’e duni iha momentu hanesan Ministru Infraestrutura Ir. Gastao Sousa iha ninia lia menon ho seriedade ezijeatu CNT ho Wika bele produz ponte ne’e diak.

“Husu atu CNT ho Wika atu foo atensaun kualidade projeitu nian tuir padraun nasional mak iha ona,” Gastao ezije.

Ministru infraestrutura Gastao Sousa esplika katak lancamentu ponte komoro rua ne’e hatudu vontade diak husi governu hodi responde ba necesidade povu ninian.

Dala barak mosu trafiku iha ponte komoro wainhira mosu problema tranzitu ruma besik ponte daudaun ne’e. http://temposemanaltimor.blogspot.com/2011/02/trafiku-kusa-ponte-komoro-pntl-habai.html

Iha fatin hanesan presidenti CNT Jorge Serano dehan CNT ho sira nia parseiru sei garante kualidade husi Projeitu ponte iha liuron protocol iha capital nasaun ne’e.

Projeitu balun iha Dili laran ninia kualidade menus tebes tan ba falta estudu ne’ebe didiak, folin karun, foo husi meja kotuk no mukit ba supervizaun hodi nune’e kompania bokur projeitu kuran kualidade.

No comments: