Friday, 28 September 2012

JUSTICA HO AUTORIDADE HANAI EMA RAI LIUR POPULASAUN HELA IHA LIURON


Tempo Semanal-28/09/2012
Deskonfia Autoridade la hala'o tuir lei
 labarik mos hakilar no justice
Kazu populasaun lakon hela fatin iha capital Dili ne’e la’os ona bu’at foun tan ba deskonfia autoridades sira iha tribunais, defensoria, prokuradoria servisu hamutuk ho servidores povu ninian iha teras no propriedade hodi duni sai populasaun ba dalan ninin. “Ha’u hanoin nasaun ne’e ninia justica la’o la loos ona. Tan ba dala barak lei halo populasaun maka sai vitima tan ba interese ema grupu matenek lei sira ninian iha tribunais sira nune’e duni to’o tempu ruma povu presiza foti ninia justica rasik hasoru lei na’in sira ne’e,” dehan Armindo Soares de jesus Carvalho hela iha Bidau ninian.

Armindo sente sokada tebes ho eviksaun hasoru komunidade uma hat iha besik Mejid Anur ninia kotuk ne’ebe hamosu perguntas bo’ot tan ba Panitera husi Tribunal Dili ba hamutuk ho Seguranca Civil, grupu juventude no PNTL hodi hasai obrigatoriu komunidade ne’ebe hela iha uma kain haat iha kampong Alor.

Tuir Komunidade sira ne’ebe hetan arendamentu husi Ministeiru de Justica ne’e hateten kada fulan sira sempre selu hela arendamentu ba governu tan ba proprietariu sira ne’e ninia nain iha ona Indonesia.

Tuir Lei ne’ebe iha dehan katak propridade husi husik hela hela ba governu maibe iha kazu Kampung Alor ne’e tuir komunidade sira ne’e katak rain na’in Abdullah Alkatiri sai ona cidadaun Indonesia no hela iha Indonesia besik tinan sanolu resin tolu ona mak faan. Maibe tuir parte balun katak Cidadaun Indonesia barak mos hetan kartaun elitoral no sai hanesan Cidadaun Timor Leste maske iha nasaun vizinus Indonesia la permite atu iha dupla cidadania.

Komunidade sira ne’ebe agora hela iha liuron ninin ne’e mos lori kazu refere ba Palaciu Aitarak laran no husu Presidenti Taur Matan Ruak atu toma medidas ruma. Iha momentu ne’ebe povu kbiit laek iha lei nia oin ne’e simu husi Asesor juridiku Presidencia da Republika ninian.  

kazu ema estranjeiru sei iha rai iha Nasaun independenti Timor Leste nee mos mosu barak iha Dili. Ema ne'ebe la'os Cidadaun nasaun ne'e dala barak hetan tulun husi servidores estadu ninian hodi iha asesu ba kartaun idenidade, asesu ba direitu ba rai no hetook aat liu tan Tribunal halo injustica hasoru populasaun nune'e maka hanesan Armindo ninia hirus ne'e bele hamosu lakon konfianca ba lei nain sira no autoridade sira.

No comments: