Tuesday, 23 November 2010

ALegasaun Kontra Vice PM Ho MNE, Ohin Tribunal Husu PM Suspende

On Line Breaking News Tempo Semanal, Dili, 23.11.2010

Hahu ohin loron 23/11/2010, Tribunal distrital Dili notifika ona ulun bo'ot IV governu Konstitusional, PM Xanana Gusmao hodi husu ninia disponibilidade atu Suspende membru do Governu nain rua, hanesan Vice PM, DR. Jose Luis Guterres / Lugu ho Ministru Negosiu Estranjeiru Timor Leste, DR. Zacarias Albano da Costa husi sira nia kargu atu hodi partisipa iha prosesu Julgamentu ho alegasaun hariku aan elisitu no abuzu de poderes. Surat Notifikasaun husi Tribunal Distrital Dili ne'ebe ohin haruka ba Primeiru Ministru ne'e ho numeru de prosesu 266/CORD/TDD/2010.

Tuir planu iha 26 de Novembru 2010 tuku 14.30 tribunal Dili sei hahu halo julgamentu ba kazu alegasaun Korrupsaun ho Abuzu de poderes ne'ebe deskonfia involve husi Vice PM ho MNE ne'e ho ajenda prestasaun deklarasaun memori de futuru husi testamunia Nelson dos Santos, eis Embaxador Misaun Permanente Timor Leste ba Organizasoeins Nasoeins Unidas iha Nova Yorke.

Julgamentu ne'e sei hala'o husi Juiz koletiva ne'ebe sei prezide husi Juiz DR. Joao Ribeiro.

Iha parter seluk tuir fontes jornal ne'e, iha palaciu do Governu hateten katak Vice PM, DR. Jose Luis Guterres dezde loron 02 ate 29 de Novembro sei hala'o hela servisu balun hodi reprezenta estadu Timor Leste ninia naran iha estranjeiru.

Tuir ajenda jornal ne'e hetan, hateten katak iha loron rua ate loron sia fulan Marsu tinan 2011 sei halo julgamentu Maratona hodi rona BAP (Berita Acara Pemeriksaan) no kontinua ho deklarasaun antes termina Kazu refere ninia finalidade. Tempo Semanal koko atu hetaan klarifikasaun husi DR. Sergio Hornai hanesan advogado husi DR. Jose Luis Guterres maibe la konege tan ba telephone mate. (TS)

No comments: