Monday, 15 November 2010

Lia Menom Aberta Estudante Yogya Ba PN ho Governu

Agostinho Marques Ximenes

Hau nudar estudante husi jogja, naran agostinho ximenes husi baucau, favor ida post hela hau nia mensagem ba governo no povo timor leste, tuir hau nia partisipasaun konaba servisu governo nia nebe mai iha jogja hanesan pasa tempo deit, tamba agora ne'e situasaun erupsaun husi merapi komesa menus dadaun ona maibe parte equipa husi governo lahalo buat ida,oinsa sequando iha problema bot akontese duni katak erupsaun sae to kilometro 30 hanesan ne, tane hau foopinaun ba ekipagoverno iha timor leste katak;

1. halo prevenesaun ba saude, tamba abu vulkanik nebe akontese ne impakto bot ba estudante nia saude,

2. fo orsamento nudar prevenesaun ba situasaun bainhira iha mudansa urgente. o rasaun eqipa governo nia servisu pasivo e ladun konese situasan no estudante iha fatin nebe dok ba malo

3. husu ba governo keta hein problema mosu mak halo aprovasaun orsamento maske problema konaba desastras iha rai laran ou iha liur konaba nia povo.

lia menon ba ukun nain timor leste sira katak keta halo lei hanesan impata fali ba desemvolvimento ba nasaun maibe oinsa hanoin desemvolve, tamba tuir haunia hare agora timor leste la iha fatin heladeit tamba laiha target nebe diak.

obrigado ba tempo semanal nebe fo spase ,.

1 comment:

Elyas said...

Hau nudar estudante Timor Oan nebe agora dadauk iha Yogyakarta. Hau nia naran Elias Kuliah Iha Kampus ISTA, Husi Baucau Timor Leste. Komprende katak Iha nasaun hanesan familia 1, ita iha governo, parlamento, no presindente, nebe sai inan aman o ami povu nudar oan. Mas ami estudante Timor oan nebe agora iha Yogyakarta, hanesan oan akiak. relasiona o dejajtre naturais erupsaun Volkanik foho Merapi iha Yogyakarta (Indonesia) ami estudante Timor oan hatene katak ami nia estadu
Timor Leste hadomi teb-tebes ami hodi desloka orsamentu kuaze Rp 3,5 Miloens hodi tratamenta ami nia kondicoens iha Yogyakarta, tan 1 ne governo haruka equipa 1 hodi mai tulun ami. equipa ne mak hanesan Vice Ministru Estrngero o nia equipa tomak. Mas ami estudantes lahatene, sira ne mai hanesan fali pasa tempu hodi lao halimar ba hare fatin wisata lao to'o iha kaliurang Yogyakarta hanesan ema wisatawan. Ita hotu hatene katak dejastre 1 ne'e Emergencia teb-tebes, tan 1 ne'e mak AMI ESTUDANTES TIMOR OAN NEBE AGORA IHA yOGYAKARTA hakarak atoo ba governo katak osan nebe lori mai ne ami atu UZA ka atu lori fila??????????? se so mente mai pamer deit entaun lalika 1. ka atu sai ba equipa sira nia kolen entaun lalika mai visita ami hodi habosok tun sae. ka hodi tulun sira nia familia entaun lalika hodi ami estudanes Timor oan nia naran. ka atu mai hodi tulun ami entaun orsamentu ne'e mai fahe ba ami para ami hodi antisipa ba ami nia kondisaun + merapi agora sei status awas, no mos ninia debu volkanik nebe ami terhirup tia ona mengandung unsure silika nebe secara optikal debu ne kroat pengaruh ba ami nia matan nomos saude sira seluk.... nomos antesipa ba status merapi mos. Dala 1 tan Ami persija prevenesaun.... se quandu ami persija mudansa urgente. Tamba buat 1 dejajtre naturais ne mai o urgente nomos fila o urgente laos hanesan equipa nebe mai mai o nia planu fila o nia plano. Fabour boot 1 ida atoo hela ba ita nia leaderansa. obrigado