Saturday, 20 November 2010

UNMIT Propoin Atu Kompania Seguranca Civil Uza Kilat TL

Tempo Semanal Dili, 20.11.2010

UNMIT SRSG Ameerah Haq
Iha enkontru kona ba apoiu regulamentu ba kompania seguranca  privadu mak organiza husi gabinete sekretariu do Estadu Seguranca ne'ebe hetaan suporta husi UNDP iha loron 18/11/2010 iha ETDA Fatuhada, Dili, Oficiais UNMIT,  Andre S Thorsen uza oportunidade ho didi'ak hodi hato'o ONU ninia proposta liu husi power point ho titulu, "propoin regulamentu ba Ekipamentu."
Staff UNMIT Andre S Thorsen  
Iha Power point ne'ebe sani husi Andre ne'e UNMIT hakerek katak, "Ema ne'ebe hetan lisensa bele uza kilat bainhira hala'o servisu nudar investigador privadu guarda siguransa, so bainhira nia hetan autorizasaun atu kaer kilat tuir lei ne'ebe vigora."

Diretor Fundasaun Mahein, Nelson Belo ne'ebe hola fatin mos iha sorumutuk Fatu Hada hato'o protesta maka'as durante diskusaun. "Lei ne'e ida hanesan ne'e maka iha duni entaun lei ne'e la apar ho kontextu situasaun seguranca iha TL i ema internasional sira ne'ebe maka mai iha Timor tenke hatene didiak situasaun Timor. Labele halo argumentu wainhira nia foin mai loron ida ka rua deit," dehan Nelson.
Tuir Lista ne'ebe Tempo Semanal asesu kompania Seguranca iha Timor Leste hanesan, kompania High risk security, kompania Maubere Security, Kompania Just do It Security, Kompania Intiga Security ninia na'in husi sidadaun australianu no Timor oan balun maka sai hanesan lutu fali ba ema sira ne'e. Kompania APAC security ninia nain ema Amerikano ( http://www.scribd.com/doc/21792985/Parker-Private-Security-Companies-in-Timor-Leste ) no uiniku kompania ne'ebe seguranca ne'ebe ninia na'in Timor oan maka Gatdamor.
Iha faktu mos hatudu katak kompania seguranca civil balun iha ekipamentu di'ak liu fali PNTL sira maibe instituisaun estadu ninian la hola medidas ba kompania segurnaca ne'ebe nain husi ema estranjeiru sira ne'e. Foin abertamente dahuluk diskusaun kona ba regulamentu ba kompania seguranca civil sira iha Dili.


Lei ne'ebe UNMIT refere ne'e to'o agora sei rai hela iha zelu kulkas Parlamentu Nasional hafoin hetaan protesta no rezistencia husi Orgaun balun inklui F-FDTL no PNTL, Organizasaun Naun Govermental, Sociedade Civil no komunidade Timor Leste. Tuir Sekretariu do Estadu Francisco Guterres hateten katak ne'e Mala'e UN sira maka hakarak kopia bu'at sira ne'e husi nasaun sira seluk lori mai iha Timor Leste. "Lei ne'e la iha," dehan Francisco Guterres.
 
Iha parte seluk Sekretariu do Estadu Defeza, DR. Julio Tomas Pinto esplika katak, "tuir lei defeza nasional no seguranca nasional la foo dalan para instituisaun sira seluk bele uza kilat selain f-fdtl no PNTL."
Deputadu Bankada CNRT Duarte Nunes ne'ebe hanesan mos membru ida ba komisaun Defeza i seguranca mos la aceita ho ONU ninia proposta ne'e. "Ne'e lei la hateten ida ne'e. I ida ne'e sei la akontese," dehan husi maun Eis Sekretariu CEL/FC, Saudozu Pedro Nunes/Sabala'e ne'ebe Militar Indonesia ka'er no lakon to'o agora seidauk hatene ninia paradeiru. 
Iha Momentu balun Ministeiru Justica aprezenta proposta atu foo mos kilat ba guarda Prisionais sira maibe tan ba lei rua iha leten ne'e maka taka tiha ona liuron ba lei refere atu hakat ba oin.

3 comments:

Unknown said...

Hau so hakarak atu dehan deit katak Ita nia maluk sira nebe serbissu iha companhia Seguransa sira ne'e acompanha ho situsaun actual hau la hatene Sira ne'e LOYAL liu mak ba se? Ba Patraun nebe fo serbissu ka ba Nasaun nebe ho kondisaun ida sei hanesan ne'e? ....... binggung, keta halo be ......., ? Ita nia PNTL ho F-FDTL deit mos agora ita nia maun bo'ot sira sei FERA ULUN. Se los mak atu FERA ULUN tan ba forsa privada foun ne'e? Maun boot sira iha nasaun ne'e ka? Nasoes Unidas ka? Ou Companhia na'in sira? Keta halo be ........ ne'e be diak liu lalika tamba seidauk tempo.

Unknown said...

Hau lakohi atu halo comentario barak maibe so hakarak atu dehan deit katak "CONTRA TOTAL" ne'e unica solusaun se ita hotu hakarak moris hakmatek. Ho KILAT bele hamenos HAMLAHA? Diak liu ita Timor Oan hotu-hotu ho lian maka'as dehan deit "KONTRA" sei halo confusaun barak iha ita nia rai laran. Se ita hotu hakarak DESENVOLVIMENTO iha ita nian rain entaun diak liu aguenta tan lai oitoan e depois mak ita hare to'ok se se mak bele uza kilat, guardas hotu-hotu iha direito atu uza ka, entidades balun deit maibe agora diak liu lalika tamba seidauk tempo.
Hanesan SE Defesa ho Seguransa ninia hanoin nebe fo sai dadaun ona ne'e be diak liu LALIKA tamba ita sei la iha DESENVOLVIMENTO bainhira hanoin ida ne'e sai realidade.
Keta halo be "Adeus CONFLITO ho Benvindo ba DESENVOLVIMENTO" ne sai contrario fali.

Anonymous said...

Besik atu tama ona ba festa demokrasia 2012, misaun UNMIT nian mos remata. Tanba neé UNMIT komesa halo meius oin-oin liu husi proposta neé atu oinsa bele kria instabilidade iha eleisaun ka depois eleisaun jeral 2012 hodi prolonga tan sira nia misaun iha TL. Neéduni atan hau liu husi meius ida neé hakarak husu ba orgaun soberanu TL nian hanesan Sekretariu Estadu Seguransa, Ministru Defesa, Sekretariu Defesa, Parlamentu Nacional Komisaun B no komisaun A katak tenke tetu didiak antes aprova proposta UNMIT hodi nuneé la bele fo impaktu ba seguransa rai laran.
Koidadu ho proposta UNMIT,,,,,,,,,,,,Koidadu ho proposta UNMIT,,,,,,,,,,,Koidadu ho proposta UNMIT,,,,,,,,,,koidadu ho proposta UNMIT,,,,,,,,,,,.........