Wednesday, 10 November 2010

Estudantel UNTL Demo PN no Sarani MN Harmoko

Breaking News TS, 09.11.2010

Mais ou menus tuku 09.30 OTL estundante UNTL husi fakuldades Enjenaria teknik sipil sira halo manisfestasaun iha uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) nia oin. Iha demostrasaun ne'e estudantes hirak ne'e lori spanduk lubun ida hodi protesta politika Ministeiru Edukasaun kona ba sosa karreta ka auto karu hodi tula sira husi Dili ba kampus Hera. spanduk sira ne'e hakerek dehan "JOAO CANCIO ALIAS HARMOKO HALO ESCRITAMENTU ILEGAL NO ABUZO DE PODER. JOAO CANCIO FO CAIXAO MAI AMI. ENJENERIA LAOS MORTUARIO. PN TENKE HALO KONTROLA NO FISCALIJA BA OGE LABELE SAI DEIT PADUAN SUARA."
Iha demostrasaun ne'e estudante sira lori mos bandeira nasional ho foto matebian nain tolu vitima trafiku kareta fatu ahi. Antes atu la'o ba Ministeiru Edukasaun iha vila verde orador ezijee konta husi Minitru edukasaun kona ba kurang karreta ba Universidade nasional hodi tula estudante sira husi Dili ba Hera. "Sr. Ministru tenke mai klarifika loloos problema ne'e. Ita tenke buka hatene tan ba sa maka problema ne'e mosu. Koa'alia dala barak ona maibe rezultadu iha ne'ebe?"
Nia apela ba manifestante sira katak, "Agora ita hamutuk lao ba Ministeiru edukasaun hodi husu ministru ne'e ninia responsabilidade. Ita lao ho uniforme hodi labele viola ema seluk ninia atividade. La'o husi estrada sorin de'it."
Ministru edukasaun tenta atu defende ninia aan hodi tula todan ba UNTL hodi dehan osramentu ba sosa karreta sira ne'e PN aprova ona iha orsamentu ratifikativu no entrega ona ba Universidade. Maibe estudante sira ne'e ho hirus dehan, "Ita ba hasoru malu ho Ministru hodi hetan dadus ruma hodi mai fali koalia ho Reitor. Dehan estatutu aprova ona maibe delegasaun depoderes ne'e iha ne'e?" Partisipantes sira seluk simu ho hakilar dehan, "ita la'o."
Estudantes sira ne'e hahu la'o tuir ordem iha tuku 10.32 lori Foto ho bandeira iha lina oin tuir spanduk no masa ne'ebe hetan seguranca husi PNTL. (TS)

5 comments:

Unknown said...

Joao Cancio ne'e ema OTONOMISTA nebe nia ne'e laiha nasionalista no seriedade ba Timor Leste, nia ne'e ema UNTAS maka titip iha GOVERNO AMP, so GOVERNO AMP maka uza ema OTONOMISTA barak! ita tenki luta hasoru OTONOMISTA sira se lae to'o tempo sira maka sei ukun nasaun ne'e! JOAO CANCIO harakak estudantes UNTL mate hotu depois nia bolu nia maluk OTONOMISTA nia oan sira iha Indonesia hodi ense fatin nebe sira prepara ona iha Governo ida ne'e! manda fuder ho rekonsiliasi, tamba OTONOMISTA sira nungka iha kontribuisaun ba luta ida! se maka defende OTONOMISTA sira nia mos parte husi OTONOMISTA, agora ne'e iha GOVERNO AMP ne'e husi MINISTRO, SECRETARIO ESTADO, DEPUTADOS, DIRECTOR GERAL, CHEFES GABINETE, DIRECTORES no CHEFE DEPARTEMENTO sira barak maka OTONOMISTA no OPORTUNISTA

Unknown said...

JOAO CANCIO ita tenki prepara kaisaun ba nia tamba depois nia la kaer pasat nudar MINISTRO EDUKASAUN iha GOVERNO AMP OTONOMISTA ita tenki buka nia to'o mate tamba nia hahalok maka Estudante UNTL mate dala rua ona iha FATU-AHI, nia hare deit maka DIT nebe uluk nia sai REITOR iha neba!

Unknown said...

Joao Cancio ne'e ema OTONOMISTA nebe nia ne'e laiha nasionalista no seriedade ba Timor Leste, nia ne'e ema UNTAS maka titip iha GOVERNO AMP, so GOVERNO AMP maka uza ema OTONOMISTA barak! ita tenki luta hasoru OTONOMISTA sira se lae to'o tempo sira maka sei ukun nasaun ne'e! JOAO CANCIO harakak estudantes UNTL mate hotu depois nia bolu nia maluk OTONOMISTA nia oan sira iha Indonesia hodi ense fatin nebe sira prepara ona iha Governo ida ne'e! manda fuder ho rekonsiliasi, tamba OTONOMISTA sira nungka iha kontribuisaun ba luta ida! se maka defende OTONOMISTA sira nia mos parte husi OTONOMISTA, agora ne'e iha GOVERNO AMP ne'e husi MINISTRO, SECRETARIO ESTADO, DEPUTADOS, DIRECTOR GERAL, CHEFES GABINETE, DIRECTORES no CHEFE DEPARTEMENTO sira barak maka OTONOMISTA no OPORTUNISTA

Anonymous said...

Los duni, hau apoio maun alin Vitorino nia lia fuan katak OTONOMISTA ita tenke luta kontra, sira ne'e la merese para hodi mai fali TIMOR LESTE, i sa tan mai sai fali lideransa iha TIMOR LESTE. OTONOMISTA TETAP OTONOMISTA, SIRA TUIR LOS BA SE KIDUNG BA MILITAR INDONESIA HODI BOMBA, LAOS MAI UKUN FALI IHA TIMOR LESTE. ULUK SIRA LUTA KONTRA UKUAN AN IDA NE'E, MAIBE OHIN LORON SIRA MAK MAI GOZA FALI UKUN AN NE'E, I PIOR LIUTAN TAN MAK SIRA SAMA FALI RESISTENSIA SIRA BA RAI NO SAI BUDAK FALI BA SIRA. SIRA NIA PROGRAMA KLARU, KATAK TIMOR LESTE ABAN BAIN RUA SIRA NIA OAN, BEI OAN HUSI OTONOMISTA SIRA MAK SEI SAI UKUN BA NASAUN IDA NE'E. KLARU KATAK OTONOMISTA IHA TIMOR AGORA BURAS NO BARAK LIU TAN HETAN FASILIDADE DIAK, INKLUI MOS SIRA NIA OAN SIRA SERVISU, HETAN BOLSU ESTUDO, HABURAS KORUPSAUN, HALO RIKU AN HO POVU MAUBERE NIA KOSAR WEN. FUCK OFF RECONCIALIATION, FUCK ND FUCK'N SICK.

Anonymous said...

Asuntu Edukasaun iha Timor Leste agora dadaun at ba bebeik; iha teoria desenvolvementu no esperencia nasaun sira iha mundu katak; kuandu nasaun ida hakarak hadi'a nia povu no hases sira husi kiak entaun dalan mak FORNECEMENTU SEITOR EDUKASAUN IDA KE DIAK BA NIA CIDADUN. Agora sa ida mak akontese iha Timor Leste? liu hosi blog ida nee hau husu cidadun(inan aman, no joven sira) Timor Leste tomak liliu povu kiak no kiik sira katak; ATU MUDA ITA NIA MORIS NO EKONOMIA IHA FUTURU, ITA TENKI ASESU BA EDUKASAUN IDA KE DIAK, ATU NUNEE POVU NIA OAN BELE KOMPETE IHA KAMPO SERVISU, se lae ita mak nunee hela deit i sai konsumi politika ba politiku nain sira iha tempu kampaina.
sigundu; Ita nia Politiku nain sira neebe kaer pasta hanesan ME, la iha hanoin atu desenvolve edukasaun Timor Leste ba oin, buat hirak nee ita hare hosi, DESENVOLVEMENTU ESKOLA NO UNIVERSIDADE PUBLIKU NEEBE HANESAN POVU KIIK NO KIAK SABRAUT. POVU NIA OAN TENKI TUUR IHA UDAN BEN LARAN, KARTEIRA LA IHA, UMA AT, GURU MENUS TEBTEBES, i iha UNTL, SINTINA LA IHA, SALA LA TO'O, TRANSPORTE NEEBE PROMETE BA ESTUDANTE FAKULDADE INJENARIA LA REALIZA no seluktan. Nee hatudu katak ukun nain sira hakarak oho nia povu neneik neneik (membunuh secara halus).
parte seluk sira cenderung ba hadi'a encino sira neebe seitor privadu mak harii, padahal seitor privadu entaun povu nia oan la bele asesu tamba sira la iha OSAN HODI tama iha neeba (povu nian oan mak eskola iha encino sira at neeba).
Maibe la remata too iha nee; ukun nain sira sei joga povu atraves desizaun, halo limatasaun ba kandidatura estudante UNTL kada tinan simu deit 1800-2000 pesoas husi lulusan SMA tintinan 15000-17000,,,Apakah nee justu ba povu kiik no kiak?
Hau hanoin ba povu kiik no kiak sira presija hamriik hamutuk hodi liberta sira nian an husi situasaun hanesan nee, tenki hakilar justica ba edukasaun tamba edukasaun hanesan mata dalan hodi hadi'a ita nia futuru.........

Tuir hau nia observasaun; ! Orgaun estadu (governu no parlamentu)sira too ona tempu hodi iha seridade hadi'a edukasaun rai laran liliu encino superior publiku. la bele ba mete liu encino seitor privadu sira neebe nia orientasaun ba osan deit, no la bele Orientasaun haruka estudante ba liur hela, se lae bainhira mak hadi'a encino sira iha rai laran? hanesan UNTL.
!! Pasta ME, hanesan pasta ema publiku, tamba nee halo desizaun nee nia impaktu ba povu, laos halo fali hanesan privadu, at liu tan hadi'a kualidade encino nee komesa husi Universidade tun ba infantil, depois haruka taka.
!!! Ba povu maubere, siruasaun obriga ita tenki hamriik hodi liberta ita nia futuru, atraves edukasaun dalan seluk la iha.

@@@@@@mAOFI DA cOSTA pERREIRA@@@@