Friday, 7 December 2012

MOSU TUDA MALU IHA GMT DILI PNTL NAIN RUA TAMA OSPITAL


Iha tinan ruma kotuk mos mosu violencia
 balun iha GMT ate alega kontra membru
CPD balun ne'ebe koko atu ataka Xanana
iha dialogu ruma ne'ebe hala'o
iha ginasiu Dili ninian (foto Filed)

Tempo Semanal Breaking news, 07/12/2012

Mosu tuda malu iha GMT ne’ebe entre apoiantes ba jogu voli husi Distritu rua hanesan Baukau ho Dili ne’ebe maka joga bola voli hodi resulta membru PNTL nain rua kanek no vidru balun GMT no kadeiras ba haree nain sira iha GMT hetan estragus wainhira grupu sira ne’e ataka malu.

“Ami nia membru PNTL nain rua maka hetan kanek tan ba tuda husi penontong bola voli husi distritu rua,” dehan ofisial ida husi PNTL ba Tempo Semanal.

Iha jogu bola voli ne’ebe hala’o iha GMT la’os de’it atu anima ema maibe hamosu fali konflitu entre apoiantes husi distritu rua ne’ebe maka joga. Problemas ne’e mosu deskonfia rejulta husi  goza malu husi apoiantes sira no mos balun ladauk pronto atu simu ninia parte lakon. Mas tuir espektador ida ne'ebe husi Baukau dehan, "problemas ne'e mosu tan ba sira deskonfia arbitu ne'ebe la netral."

Iha kalan (07/12) ne’ebe hanesan loron aniversariu invazaun tropas Indonesia mai Timor Leste ba tinan tolu nolu resin hitu ne’ebe hodi haterus no mate Timor oan wain ne’e, joventude balun sei hamosu nafatin violencia iha atividades ne’ebe loloos atu anima povo sira.

“Ita triste ho foin sa’e sira ninia hahalok anarkismu ne’e. Bu’at ida jogu ne’e normal kuandu manan ka lakon la’os tan ba la puas ne’ebe ita halo violencia hodi estraga sasan ne’ebe iha GMT ne’e hatudu izemplu la diak,” katak ema ne’ebe hateten ninia naran Abilio hela iha Dili.

Nia lamenta no mos kondena maka’as atetude violencia ne’ebe komete husi espektadores husi ekipa rua maka joga iha kalan ne’e.

Iha Akontecimentu ne’e jovens sira hodi fatuk hodi ataka malu nune’e hakanek membru PNTL nain rua no fmos iha tuda malu ne’e halo estragus barak ba janela GMT ne’ebe foin maka rehabilita hotu iha tinan kotuk. Tuir observasaun jovens sira ne’e mos halo estraga ba kadeira ne’ebe monta ona hodi espektadores sira tuur ba.

“Ka’er nia, ida tuda dadauk ne’eba,” dehan membru PNTL ida ne’ebe hamriik besik joven ida ne’ebe tuda ninia oponente maske nia besik hela autoridades seguranca.

Ho PNTL ninia atuasaun konsege hapara ataka malu grupu sira ne’ebe tuda malu. 

1 comment:

jeres said...

Muito Parabens Sra. Ministra...Moris tengki ser hansa ne...Goja e kontenti..husik ba Ami mak terus..basta imi diak nafatin...beijinhos