Wednesday, 5 December 2012

Okupa Ema Nia Uma Antonio Hatan Iha Tribunal


Tempo Semanal - Dili, 05/12/2012

TRIBUNAL Distrital Dili hasai karta notifikasaun ba arguido Antonio atu hato’o deklarasaun iha Tribunal relasiona ona ho kazu okupa uma iha area Perunas Bairo-Pite.

Tuir kronolojia arguido Antonio ba okupa vitima Olga Martins nia uma iha Bairo-Pite bainhira mosu krize militar iha 2006. Tanba, iha momentu ne’ebá vitima Olga Martins husik ninia hela fatin durante tinan 3 hodi ba hela iha Sub-Distritu Vemasi, Distritu Baucau.

Hafoin akontesementu ne’e, vitima fila hikas mai atu hela iha ninia uma. Maibe, uma ne’e rasik arguido Antonio mak okupa ona no lakohi atu sai husi uma ne’e no husu ba Olga atu selu osan ba arguido. Tanba, dehan durante ne’e nia (red-Arguido) mak hein uma ne’e.

Maski nune’e, husi parte vitima lakohi atu fó osan. Tanba, tuir nia momentu ne’e la’os ninia hakarak mak sai husi uma. Maibe, tanba situasaun krize entaun vitima buka salva an no iha momentu ne’ebá mós husi vitima la fó orden atu haruka arguido hein uma.

Hanesan uma nain Olga deklara ba Tribunal Distrital Dili katak, nia koinese arguido Antonio hanesan visinu ne’ebé hela besik nia no momentu Olga sai husi uma Antonio mak okupa ninia uma. Maibe, Olga nunka hasai lia menon ruma ba arguido atu hela iha ninia uma.

Iha loron, (10/09/2009)  ha’u fila fali mai atu hela iha ha’u nia uma. Maibe, arguido lakohi atu sai husi ha’u nia uma no husu fali ninia kolen ba hau atu selu,loron ida nia husu U$ 5.00  durante tinan 3 mais ha’u lakohi atu selu. Tanba, iha momentu ne’e ha’u la haruka arguido atu hein ha’u nia uma” Esklarese Olga iha Tribunal.

Hafoin problema ne’e mosu, husi Olga hato’o kestaun ne’e ba Xefe Aldeia no Polisia hodi mai resolve no iha tempu ne’ebá kedas Olga hela fali iha ninia uma. Maibe, iha loron, 5/12/2009 arguido rasik ba fali iha vitima nia uma hodi husu osan ba vitima atu fó tan osan $.200.00. Maibe, Olga hatan nusa la ba husu iha sosial. Ne’e duni, sira lori malu mai iha tribunal.

Testamunha Gaspar da Silva Soares iha ninia deklarasaun ba Tribunal hateten, vitima Olga Martins hela duni iha Bairo-pite no uma ne’e nia rasik mak halo. “Nia husik uma ne’e iha momentu situasaun krize nia laran tanba atu salva an. Bainhira nia husk uma ne’e sr. Antonio mak ba okupa uma refere.

Maski rona ona deklarasaun husi parte vitima no testamunha. Maibe, Tribunal Distritu Dili deisde sei hadia kazu ne’e. Numeru prosesu ba kazu ne’e 479/2009/TDD.(**)

No comments: