Monday, 24 December 2012

PARTE IV : Opinaun Husi Estudante Kona Ba Alegasaun Emilia Aprova Fundus Ba Mac’s Metalcraft


 Ministra Financas Emilia Pires to'o agora sei nonok nafatin no rejeita atu klarifika ba publiku kona ba Mac's Metacraft ne'ebe deskonfia nain husi ninia kaben mos hetan projeitu single souce husi Governu ho orsamentu husi fundus kontijencia.

Estudantes Universitariu sira lubun ruma maka foo sira nia komentariu kona ba lala'ok Ministra Emilia ninian ne'ebe tuir mahasiswa sira katak la iha moral tan ba hatene hela hahalok ne'e viola leis maibe husi liu de'it.

Mahasiswa mos alega katak Ministra Financas RDTL uza ninia poder hodi bele hariku ninia kaben nia kompania. Tuir mai ita ba akompania hamutuk komentarius husi estudantes sira.

Naran             : Izac Saramentu
Estudante     : UNITAL

Alegasaun KKN hasoru Ministra Finansas ne’ebé aprova fundus ba ninia kaben injustisa boot. 

Tanba, Ministra Finansas uza ona ninia poder hodi hakat liu Lei. Klaru katak, nia (red-Ministra Finansas) viola ona Lei juridiku aprovizionamentu nian tanba kompaina ne’ebé suplay ekipamentus ne’e la eziste iha rai laran.

Tuir hau nia hatene ema ne’ebé mak komete iha Korrupsaun ema ne’e la iha responsabilidade moral. 

Maibe, iha sira ninia kakutak ne’e oinsá bele naok hodi hariku an no familia. 

Hanesan estudante ha’u husu ba Parlamentu Nasional no KAK presiza hare kazu ne’ebé deskonfia iha envolvomentu Ministra Finansas hodi bele hahú hala’o investigasaun ona.


Naran             : Miguel Soares       
Estudante     : UNITAL

Ha’u hanoin kazu Ministra Finansas aprova fundus ba ninia kaben injustisa boot. 

Tanba, Ministra uza ona ninia poder hodi viola Lei aprovizionamentu. 

Atetudi Ministra Finansas ne’e hatudu katak Ministra Finansas rasik la iha responsabilidade morál no felizmente nia rasik hafoer ona estadu nia naran. 

Tanba, iha fatin barak nia (red-Ministra Finansas) sempre koalia barak kona ba boa Governasaun.
Ho ninia kompetensia nu’udar Ministra Finansas, Emilia Pires komesa uza ninia poder hodi aprova fundus ba ninia kaben hodi hariku ninia familia. 

Klaru katak osan ne’ebé Ministra Finansas aprova ne’e osan povu nian. Ne’e duni, hanesan estudante ami husu ba KAK atu hala’o investigasaun ne’ebé profunda.


Naran             : Mesquita Soares
Estudante     : UNITAL
Dala barak nai ulun sira sempre koalia kona ba Boa Governasaun, transparansia no akontabilidade. 

Maibe, oinsá mak ita bele garantia kona ba boa governasaun se bainhira Ministra Finansas rasik tau as interese nasional hodi aprova fundus ba ninia kaben hanesan fó sai iha jornal nasional balun.

Atetudi Ministra Finansas hatudu katak, Ministra Finansas la iha responsabilidade moral. 

Ne’e duni, ba ha’u atetudi ida ne’e kategoria hanesan korrupsaun no krimi boot ida, tan ne’e estudante husu ba orgaun kompetensia atu toma responsabilidade. 

Tanba, agora daudauk publiku hakfodak ba ema sira ne’ebé involve kazu korrupsaun. Maibe, lidera hela nasaun ida ne’e.
Klaru KAK presiza hala’o duni investigasaun ba prosesu ida ne’e. Tanba, hahalok hirak ne’e fó ameasa boot ba nasaun nia futuru.(**)
No comments: