Monday, 15 October 2012

Bispo Ricardo Husu Timor Oan Hamutuk Proteze Riku Soin TLTempo semanal soibada, 13/10/2012

Bispo deosese Dili, Dom Alberto Ricardo da Silva apela ba Timor hotu atu harii unidade, Paz no estuda maka’as hodi nune’e labele foo oportunidade ema estranjeiru sira mai hariku aan ho Timor oan nia riku iha kiak nia leten.

“ita tenke hader ona hodi hateke ba oin, lori rai ne’e kompete ho nasaun seluk,” apela dom Ricardo iha ninia omilia durante celebra misa iha soibada. 

Amo Alberto dehan ninia nasaun riko oioin iha tasi laran no rai maran hanesan gas no mina, fatuk mamer no soin seluk nune’e presiza matenek husi nasaun ne’e ninia emar hodi hala’o explorasaun.

“Imi tenke hamutuk, tenke estuda maka’as, se la’e ema sei mai aproveita hotu riko soin ne’ebe iha,” Alberto hatutan.

Eis parko Motael ne’ebe uluk foo fatin hodi haksumik juventude nasionalista wainhira husi forca TNI antes no depois de masakre Santa Cruz ne’e hahi tebes kualidade marmer entre subaun ki’ik ho subaun bo’ot ne’ebe iha tempu okupasaun Indonesia kompania Batara indra explora ona balun.

“Fatuk marmer Timor leste nian kualidade di’ak liu iha mundo,” Bispo alberto haklaken.

Iha misa santuari Soibada ne’e participa husi ema wain tebes maibe hotu-hotu kontente ho amo Ricardo ninia omilia nune’e sarani sira la sente kolen.

“Ha’u hanoin apellu Dom Ricardo ninian ne’e la’os de’it ba povu ki’ik maibe liu-liu mos ba ukun nain sira, partidu politikus sira, no estudantes sira atu bele buka hakuak malu iha hanoin ida de’it katak nasaun ne’e presiza hotu-hotu ninia partisipasaun hanesan tempu Resistencia ninian,” dehan Arlindo Ximoes sarani ida husi deosese Baukau.

Nia hatutan, “Amo bispo ninia omilia ne’e bele loos tan ba se hanesan noticia ne’ebe sai ona katak kompania sira maka hala’o explorasaun mina iha tasi laran halo manobra ba taxa ne’e hatudu katak mala’e sira hanoin ita beik nune’e duni ita presiza matenek.”

Primeiru Ministru Xanana Gusmao wainhira fila husi Amerika mai dehan kompania estranjeiru balun lori ona Governu Timor Leste ba tribunal nune’e eis ministru rekursu naturais ne’ebe daudaun ne’e hanesan PM governu bloku koligasaun pronto atu ba hatan iha lei nia oin. Antes ne’e Ministru Rekursu Naturais foun Alfredo pires ne’ebe iha governu AMP ninia tempu hanesan sekretariu do Estadu ba rekursu naturais dehna governu Timor leste rekopera ona taxa husi kompania mina sira hamutuk milaun atus tolu liu. Kompania sira ne’e barak la selu sira nia taxa tuir dever ne’ebe iha maibe kompania Conoco Philips maka hatama ona governu ba tribunal.

No comments: