Monday, 15 October 2012

CNRT VOTA AFAVOR 100% BA ORSAMENTU REKTIFIKATIVU


TEMPO SEMANAL, 12/10/2012

Deputadu Natalino dos santos Nacimento
Bankada CNRT defende pozisaun Governu kona  ba proposta orsamento Rektifikativu ne'ebe hodi altera OGE 2012 maka aprova tia ona iha 2a  legislatura ninian. Maske iha sorin seluk bankada Opozisaun kona maka'as katak Orsamentu Rektifikativu ne'e viola normais balun.

Presidenti bankada CNRT, Natalino dos santos Nacimento iha ninia intervensaun argumenta katak, "liu husi debate iha Generalidade mak ko'alia kona ba sistema no princípio no prience ona rekizitus formais legais em termus regimentos no konstituisional."

Nune'e duni tuir xefe bankada CNRT katak ninia partidu decide no hakotu foo vota afavor ba Orsamenton Rektifikativo 2012.

Tuir apresisaun bankada partidu Primeiru Ministru ninian ne'e katak, "governo foo atensaun maka’as  hare, ba nessecidades urjentes liu – liu ho assuntu socio ekonomia povo nian hanesan: veteranos, idosos, Saúde, Edukasaun, no atu hametin liu instituisaun Força Defesa Nacional maka governo presija halo ajustamento ba orsamento ano korente hodi hato’o proposta Oresamento Rectificativo mai Parlamento atu aprova tuir kompetencia exclusivo Parlamento Nacional tuir mandato konstituisaun RDTL." 

Tuir deputadu ne'e katak lala'ok ne'e hatudu vontade di'ak nune'e, "governo lakohi viola norma vizente em especial lei orsamento e jestão finaceira no orsamento rektifikativo ne’e atu fo biban, no kbi’it ba estrutura foun nebe’e estabelese tiha ona V Governo konstituicional hodi asegura implementasaun actividade ne'ebe defini ona iha programa V Governo nian ne'ebe Parlamento aprova ona iha Fulan kotuk liu ba."

Bankada Opozisaun dehan Orsamentu rektifikativu ne'e hodi selu tusan governu ninian maibe deputadu Natalino dos santos dehan, "Orsamento rektifikativo ida ne’e atu hahu financia estrutura foun V Governo Konstituisional hodi foo kontinuidade ba prosesu  ne'ebe hahu tiha ona iha Governo  AMP nia tempo, hanesan mos atu simplifika no garante administrasaun Estado nian ne'ebe tau ba aas, efisiensia no epikasia hodi servi povo doben Timor Leste."

FRETILIN dehan orsamentu ne'e aumenta no la efikas no governu falha iha ninia ezkusaun planu orsamentu 2012 ba projeitu tasi mane tan ba falta planu nune'e duni Natalino dos santos rekuinese katak orsamentu rektifikativu ne'e mudah hudi projeitu tasi mane duni.

"Saldo Poupansa orsamento ne’e governo la hasai husi fundo fina rai nian, maibe apenas muda deit osan husi fundo infrastrutura em especial husi projecto tasi mane hodi ajusta ba kategória  seluk tuir prioridade governo nian. ida ne’e hatudu katak, governo ne’e kaer tebes ba princípio poupansa orsamento ho rigor tebes, maka governo mai husu ba ita deputados sira hodi halo revisaun ba orsamento do estado 2012," 

Natalino defende. Iha alegasaun barak hasoru Goevrnu AMP no iha mos indikasaun balun hahu mosu iha governu bloku koligasaun kona ba mal administrasaun no KKN tan ba ne'e bankada CNRT, "husu ba governo atu kontinua kaer metin nafatin princípio transparência no ho rigor haktuir nafatin orientaçorins husi lei orsamento no jestaun financeira ne'ebe vigora hela."

Iha preokupasaun barak mak mosu kona ba kualidade projeitu estadu ninian maske gasta osan milaun maibe la kleur de'it tenke rehabilita ona. Izemplu kiik ida maka taka dalan kuak sira iha dili laran.

"Husu ba Governo atu fo kna’ar nebe’e aktiva no efektiva liu ba inspeksaun geral hodi periodikamente hala’o inspeksaun ker iha nível nacional mos iha nível lokal atu prevene violasaun, korupsoeins, no aktus ilegais seluk relasiona ho birokrasia administrasaun publiku," Natalino rekomenda.

Nia rekomenda liu tan katak, "governo atu tau atensaun liuliu ba setor Privado empresario nacionais sira liu – liu fo kapacitasaun ba termos de jestaun ho nune’e sira bele asegura qualidade no responsabilidade wainhira sira hala’o projekto fisika no non fisika iha setor oin – oin tamba setor Privado hanesan Parceiro do governo, hodi proaktivu ba dezenvolvimento iha ita nia Nasaun."

No comments: