Saturday, 27 October 2012

Hari Mini Merkadu Abandonado Bibi mos aproveita


Tempo Semanal - Dili, 27/10/2012


Tanba Governu La Iha Estudu Viabilidade No Planu Ne’ebé Di’ak, Mini Merkadu Balun To’o Ohin Loron Sei Abandona. 
KONSTRUSAUN mini merkadu ne’ebé implementa husi Ministériu Ekonomia Dezenvolvimentu (MED) iha Governasaun Aliansa Maioria Parlamentár (AMP) to’o ohin loron barak mak abandona.
Realidade ne’e kuaze akontese ba mini merkadu hirak ne’ebé Governu hari iha área rurais. Ezemplu ida mak hanesan, mini merkadu iha Suku Triloka, Sub-Distritu Baucau Vila, mini merkadu iha Afaloikai no mini merkadu iha Suku Leli-Manu.  Mini merkadu hirak ne’e to’o ohin loron abandona. Tanba, dala ruma uza no dala ruma la uza.
“fatin ne’e ami la uza tanba la favoravel atu ami fa'an ami nia produtu lokál. Ne’e duni, ami prefere fa'an ami nia produtu iha estrada ibun” dehan Jacinta komunidade husi Sub-Distritu Kelikai.
Antes ne’e, tuir relatóriu husi Organizasaun Naun Govermentais (ONG) balun katak, mini merkadu ne’ebé to’o ohin loron abandona, tanba la iha estudu no planu ne’ebé di’ak.
Inácio Moreira Deputadu husi Bankada Fretilín hateten, konstrusaun ba mini merkadu ne’ebé hala’o iha Governasaun AMP hanesan dezastre boot ida. Tanba, hala’o la tuir planu, ne’e duni halo mini merkadu barak mak abandona.
“ita boot sira bele konfirma iha fatin balu ne'ebé hari ona konstrusaun mini merkadu. Maibé, to’o ohin loron la uza, liu-liu iha Distritu Ermera nian tesik ba” dehan Deputadu ne’e.
Ne’e duni, husu ba Sekretáriu Estadu Komérsiu ne’ebé hakarak hadi'a buat sira ne’e, tenke husu mós komunidade sira nia hanoin. Ne’e duni, atu hala’o konstrusaun merkadu ruma ou basar tradisionál ruma bele fó benefísiu ba komunidade sira bainhira lori sira nia produtu lokál ba fa’an iha ne'ebá, la'ós ba hari fali iha fatin ne’ebé la iha ema atu sosa.
Tuir Moreira, atu fasilita mini merkadu ba povu hodi fa'an sira nia sasan, governu tenke hala’o estudu ho viabilidade. Husu komunidade sira nia hanoin kona ba merkadu ne’e atu halo nusa,? halo iha ne’ebé ?. Tanba, la'ós halo iha fatin ne'ebé dook depois husik abandona tiha.
Deputadu husi partidu istóriku ne’e, konsidera desizaun Governu AMP hodi hari mini merkadu la tuir planu. Maibé, hala’o ho lufu lafu. Tanba, hakarak hatudu ba povu katak Governu ida ne’e hala’o duni buat ruma. Maibé, ikus mai la fó benefísiu ba povu ne’ebé hakarak atu fa’an sira nia produtu lokál. “ha’u hakarak hateten ba na'in ulun sira, liu-liu membru Governu sira ne’ebé tutela ba iha asuntu ida ne’e atu halo estudu viabilidade ne’ebé di'ak, oinsá mak atu hala’o mini merkadu ruma, labele hanoin mak halo de’it mais la iha ema atu uza.”Moreira fó hanoin.
“ita lalika hare ba dook, uma ida ne’ebé hari iha tasi ibun Bidau Santana, atu uza hodi fa’an ikan. Maibé, Zileira ou refilizador hirak ne’ebé iha agora daudauk aat hotu ona no se mak atu responsabiliza ba buat hirak ne’e hotu.”
Maibé, antes taka ninia liafuan, deputadu Inácio Moreira husu governu tenke kria uluk lai kondisaun. Tanba, sekarik Estrada ba iha fatin hari mini merkadu ne’e la di’ak, entaun tenke hadi'a lai.
Presidente Komisaun D Asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu, Jacinta Abu Ceu Pereira mós rekoñese katak, loos duni mini merkadu ne'ebé uluk hari husi Ministériu Ekonomia Dezenvolvimentu barak mak to'o ohin loron abandona. Tanba, dala ruma ministériu refere la hare ba prioridade saida mak tau no la hare ba kondisaun fatin ne'e.
“ha'u hanoin ita bele dehan katak, ladún iha planu di'ak no mós ladún iha estudu ne'ebé efetivu. Maibé, se karik ita iha hanoin atu hari merkadu ruma konserteza ita tenke halo planu ida ne'ebé di'ak no presiza halo estudu viabilidade ida ne'ebé kle'an hodi dehan katak, fatin ne'e laek duni ou lae..?” haktuir Deputada ne'e. (**)

No comments: