Thursday, 11 October 2012

Deklarasaun Politika Bankada PD Iha Debate Orsamentu Ratifikativu

Tempo Semanal-PN, 11/10/2012

Bankada principal husi V Governu konstitusional ne'e expresa ninia aceita no triste mos deskontentamentu ba Orsamentu Ratifikativu ne'ebe apresenta husi V Governu. Tuir mai ita ba akompania hamutuk apresentasaun ne'ebe hatoo'o husi Deputadu Lurdes Besa hanesan haktuir iha karaik ne'e. 

Na'i presidente Parlamento Nacional
Na'i Premeiro Ministro
Maluk deputado sira
Ministro no Secretario Estado sira
Entidades hotu-hotu no povu Timor Leste tomak mak ami hadomi

"Kaer Metin Ukun Rasik An no Hari Nasaun hosi Baze"

Ohin, liu hosi uma fukun Ida ne'e, ita halibur hamutuk hodi fo hanoin ba malu, kona ba reajustamentu asaun politika no teknika ukun nian, liu hosi iventu nebe hanaran Debate Orsamentu Rektifikativu.
Tamba ne'e, Bancada Democratica re-afirma tan dala ida, katak, koalker debate kona ba kestaun politika no teknika ukun nian, tenki la'o tuir prinsipiu Ukun Rasik An no espiritu Hari Nasaun hosi Baze.
Partido Democratico fiar ba nia vizaun Ida ne'e, katak, hari nasaun hosi baze mak hanesan konseitu diak liu, atu kuda no hamoris, fiar no esperansa povu nian, iha nasaun foun ida ne'e.


Na'i Presidente, Premeiro Ministro, maluk deputado sira no publiku tomak

Hafoin rona no hare, analiza no tetu, tuir konseitu no kontiudu, proposta orsamentu rektifikativu 2012, maka Bancada Democratica konklui katak;

Premeiru, orsamentu rektifikativu, nudar desizaun politika ida hosi koligasaun, CNRT, PD no FM, hodi koloka justifikasaun realistika no legal, ba mudansa guvernasaun ida ne'e, hafoin hetan mandatu ukun nian hosi povu iha eleisaun 2012, no legaliza liu hosi posse nebe Presidente da Republica, fo iha fulan Augustu 2012.

Sigundu, orsamentu rektifikativu, nudar asaun politika ida, hodi halo reajustamentu politiku no ekonomiku, ba postura guvernu koligasaun nian, banune, bele konkretiza kompromisu eleitoral hosi partido CNRT, PD no FM, nebe sistimatikamente hatur ona iha planu tinan lima nian, no hetan aprovasaun iha Parlamento ida ne'e.

Terseiru, orsamentu rektifikativu ba tinan 2012, lahos politika de re-ajustamentu ba mudansa konjuntura ekonomia global, no desvalorizasaun ekonomia internasional, nebe fo impaktu ba Timor Leste tamba utilizasaun moeda dollar Amerika. Maibe, orsamentu rektifikativu nudar esensia fundamental hosi politika reforma gestaun Administrativa, hodi hadia funsionamentu makina do estadu, iha kontekstu rekonstruksaun estadu soberanu. Tamba ne'e, maka orsamentu rektifikativu nebe guvernu koligasaun propoin, la hakat liu orsamentu original 2012, maibe so muda deit entre kategoria dentru orsamentu geral do estadu 2012, tuir lei gestaun finanseira nian.

Ho razaun tolu nebe haktuir iha leten, maka Bancada Democratica, hodi lideres, militantes no simpatizatens tomak nia naran, hakotu nia desizaun politika hodi haklaken, katak, Partido Democratico simu no aprova orsamentu rektifikativu ba tinan 2012.

Ho razaun ida ne'e mos, Bancada Democratica deklara nia komitmentu no konsistensia politika katak, Partido Democratico ho nia maluk koligasaun CNRT ho FM, sei lori ukun koligasaun ne'e, ba to'o nia rohan, no hatur iha nia fatin, tuir tempu ukun nian iha tinan 2017.

Na'i Presidente, Primeiro Ministro, maluk deputado sira no publiku tomak

Ho hanoin atu fo neon na'in no matan moris, ba ukun na'in sira hotu, li-liu ba guvernu koligasaun ida ne'e, maka Bancada Democratica, deklara nia preokupasaun politika hanesan tuir mai;

Premeiru, progresu ezekusaun programa no orsamentu tinan 2012, seidauk masimu hodi hakat ba metade ezekusaun iha fulan sanulu nia laran. Tamba ne'e, Bancada Democratica expresa nia preokupasaun bot ba dezempenhu asaun anual, nebe la hatudu efetividade no efesensia iha lala'ok ukun nian. Razaun nebe mak halo Bancada Democratica preokupa, mak povu nia expektativa no esperansa, atu hetan atendementu urgenti ba nesesidade baziku hanesan, eskola balu nebe kadeira no meja seidauk iha, be mos, aimoruk, estrada no seluk-seluk tan.

Segundu, Bancada Democratica hare katak linha koordenasaun entre instituisaun estadu nian seidauk la'o ho diak no forte iha nia ezistensia. Buat hirak ne'e ita bele hare iha planu asaun anual no orsamentu nebe guvernu propoin, la dun sensibel ba balansu dezenvolvimentu institusional. Instituisaun estadu balu, seidauk dezenvolve an tuir nesesidade institusional, tamba distribuisaun rekursu finanseiru, la hanesan hosi ida ba seluk. Tuir Bancada Democratica nia hare katak, buat hirak ne'e mak bele enfrakeza espiritu solidaridade institusional, iha prosesu rekonstruksaun estado.

Terseiru, Bancada Democratica hare katak disiplina orsamental seidauk la'o tuir lei gestaun finanseira. Pratika de desviu orsamental no dividas, sai hanesan toman ida iha ukun ne'e, no profesionaliza hosi ida ba seluk. Ne'e mak dezafia implementasaun lei de gestaun finanseira, no ne'e mak dezafia prosesu hamoris profesionalismu, responsabilidade, no transparansia, iha ezekusaun orsamentu geral do estadu.

Koartu, Bancada Democratica, preokupa teb-tebes ba prosesu ezekusaun politika boa governasaun no Justica, nebe seidauk hatudu perfomans diak, tuir expectativa no esperansa ita hotu nian. Pratika de favoratismu sei Metin hela iha instituisaun estadu nian. Buat hirak ne'e ita bele hare iha pratika fasilitasaun interese privadu, grupu no ema estranzeiru, iha kestaun interese nasional. Se ita la hases an hosi pratika hirak ne'e, maka hahalok politiku no egoismu intelektual ida-idak nian, sei kontribui ba frazilidade nasionalismu no patriotismu, iha prosesu dignifikasaun estadu soberanu, no ba ita nia riku soin iha tasi laran no rai leten.

Na'i Presidente, Premeiro Ministro, maluk deputado sira no publiku tomak
Konsiente ba dinamika politika, preokupasaun no nesesidade povu no nasaun ida ne'e nian, maka Bancada Democratica, haklaken nia rekomendasaun hanesan tuir mai;

Premeiru, to'o ona tempu ba ukun nain orgaun soberanu hot-hotu, atu solidariza ba malu, hodi fo kbit moral, politika no intelektual, banune, ita hotu bele enfrenta batalha politika ba prosesu dignifikasaun soberanu nasaun nian no ba riku soin tomak iha tasi laran no iha rai leten. Bancada Democratica mos husu ba instituisaun estado tomak, atu la bele hafuhu malu no haketak malu hodi defende interese nasional, hanesan kazu mina no gas iha tasi Timor.

Segundu, husu ba guvernu atu halo planu de asaun anual no relatoriu progresu fisiku ida nebe klaru, spesifiku no detalhadu, ho baze iha estudu tekniku espesifiku no aprofundadus. So ho dalan ida ne'e mak bele garante profesionalismu, responsabilidade no transparansia, iha prosesu kaer ukun no bandu, iha nasaun foun ida ne'e.

Terseiru, to'o ona tempu ba ukun nain sira hotu, atu hadia no hametin linha koordenasaun entre orgaun soberanu, ministerios, no entre instituisaun estadu sira seluk, banune, bele asegura planu integradu ida nebe iha sustentabilidade, efektividade no efisiensia iha nia implementasaun. So ho koordenasaun diak mak bele fasilita balansu de dezenvolvimentu instituisaun estadu nian, no bele hametin espiritu solidaridade institusional iha rai ida ne'e.

Koartu, Bancada Democratica husu ba governu koligasaun, atu haka'as an hodi hadia Administrasaun no gestaun finanseira, banune, bele mantein disiplina orsamental iha instituisaun hot-hotu, no kaer metin lei gestaun finanseira, nudar mata dalan iha prosesu ezekusaun programa no orsamentu anual. Bancada Democratica fiar katak so ho dalan ida ne'e, mak bele ivita desviu orsamental no dividas nebe butuk an hosi fulan ba tinan.

Na'i Presidente, Premeiro Ministro, maluk deputado sira no publiku tomak
Intervensaun politika Bancada Democratica, mak rohan ba ne'e, mai ita hamutuk hodi hakat ba oin. Fiar ba ita nia povu, no fiar ba ita nia an rasik, nudar ukun nain iha rai ida ne'e. Obrigado barak.

Dili, ....Outubru 2012
Lurdes Bessa
Presidente da Bancada

No comments: