Thursday, 11 October 2012

Parte 2: 20 Agosto loron Falintil Se maka fundador Falintil?


Maun alin inan feton no leitores timor oan tomak, hau atan hakerek nain, husu ba imi hotu, nebe hakarak atu hatene lolos istoria 20  Agosto 1975 nian, ne’ebe halo moris naran ida FALINTIL ne’e, favor lee atan hakerek nain nia artigo hosi parte dahuluk, ho pasiencia, no nei neik, akompanha nafatin iha edisaun hot hotu, to’o parte ida remata nian, hanesan haktuir iha pontos hirak ne’ebe tuir mai nee:

1.Antecedências  oin sa FALINTIL moris

Hau atan hakerek nain husu deskulpa atu hahu koalia uituan husi buat ki’ik ruma dahuluk, atu nune ita hotu tau hamutuk ita nia hanoin hodi to’o konsensus ida, hodi nune’e ema labele hadau malu tan se maka harii FALINTIL. Iha rai ne’ebe deit, wainhira ema mane diak ou joven forte no diak, ne’ebe iha aten barani, iha ema nia laran sempre iha hanoin ida, nia lakohi atu nia rain, nia riku soin ou nia familia no buat seluk tan, labele hadau husi ema seluk, labele halo terus husi ema seluk, labele sai atan ba ema seluk, ne’e tendência natural ida, ne’e natureza ema nian, natureza humana, kodrat manusia, hanesan ne’e mos iha Timor-Leste wainhira iha kolonialismo nia okos, wainhira malae sira halo terus ita nia povo mosu revoltas oi oin. Hahu husi ita nia avo no bei ala sira, revoltas no ema barak ga ou revoltas hosi ema ida deit. Hanesan revoltas nebe komanda husi asswain sira hanesan D. Boa Ventura, D. Geremias, no revoltas kiik sira hanesan Kaina Manuna, Nakai Darakai nian iha foho Matebian no sira selu seluk.  Ida ida ne’e mos ita bele bolu força da libertação, funu para atu liberta rai Timor. I forsas sira ne’e mos ita bolu forsas libertsaun ida, so ke naran maka seidauk iha ou seidauk fo, ne’e duni kualker hanoin ida ne’ebe halo ita atu revolta kontra ida ne’ebe ukun ita nia rain no ita nia povo, hanoin ne’ebe obriga ita atu halo funu, atu defende ita nia direito no dignidade, atu salva ita nia povo no atu hari nasaun ida, ne’e espirito ida ke tenke moris iha ema ida idak nia laran rasik. Maibe ema ida deit labele halo mesmesak funu ida. Revolta ida, nia tenke forma organizasaun militar ida, ne’ebe bolu forsas armadas da libertasaun ida. Atu forma forsas armadas ne’e tenke hare ba possiblidades iha situasaun ida idak nia laran. Tenke hare ba armamento saida maka ita sei usa, armamento sira ne’e sei mai hosi ne’ebe, sei hasai husi nebe, oin sa no bainhira deit, etc no etc. (Hakerek badak deit, resumido).

2. Hahalok a’at husi sitema governo ida ou ukun nain ida ne’ebe obriga forsa armada ida mosu.

Hahalok ne’ebe halo terus povo rai timor durante tinan 450 nia laran, ne’ebe ikus mai ita bolu explorasaun hosi ema ida ba ema seluk, ne’ebe halo hosi malae kolonialista portugues sira, aijuda husi ita nia maluk Cipaios sira, ajuda hosi Liurai no chefe povoasaun hodi obriga timor oan sira halo servisu ida bolu auxiliar ho sistema rotativa ba liurai sira, cipaios no chefe do posto. obriga ema hotu tenke selu imposto maske ema ne’e kiak, servisu obrigatorio iha komunal sira, sistema obrigatoria  atu fo manu tolon, manu oan, fahi oan ho bibi sira, ne’e sei recente teb tebes iha ema barak nia hanoin, nia memoria, ema seidauk haluha ida. Nune’e mos oan mane timor lubun ida, ne’ebe iha tempu ne’eba tama ona hanesan tropas portugues nian. Sira ne’e mos hatene, hare rasik ho sira nia matan. Sente rasik iha sira nia kulit. Sira balun molok tama iha tropas, sira nia liurai sira mos obriga ona sira para atu selu imposto no halu servisu obrigatorio. Wainhira la halo, ita simu kastigu oi oin. Baku ita ho polmatorios, baku ita ho rota no Chikote. Wainhira servisu obrigatorio la halo, imposto la selu, la fo kontribuisaun manu tolun, manu oan, fahi oan etc, maka chefe do posto sei obriga cipaios sira para baku ita nia Liurai sira, i ita nia Liurai sira mos obrigadu tenke baku ita, Wainhira ita la kumpri obrigasaun sira nee. Timor oan lubun ida ne’ebe ikus mai hakarak atu forma forsas armadas ida, atu bele liberta rai timor, sira lubun ida ne’ebe ikus mai bolu hanesan koordenadores ba kontra golpe nian, iha komando Rogerio Tiago Lobato nia okos. Sira ne’e mos hatene no akompania terus sira ne’e hotu no iha sira nia laran iha espirito de revolta ida ne’ebe makas teb tebes. Para atu labele hasoru “fracasso  gagal” hanesan iha ita nia avo no beiala sira nia funu uluk, maka ex.tropas nasionalistas lubun ida komesa tur hamutuk, tau hanoin hamutuk atu hari organizasaun klandestina ida iha kompanhia ida idak nia laran hodi fahe fini ne’ebe sira simu hosi politika FRETILIN nian. Fini ne’ebe sira simu husi artigo balun ne’ebe matenek timor oan sira hakerek. Poesias sira nebe Kay Rala Xanana Gusmao hakerek kona ba  ukun rasik aan  nian ba maluk ex.tropas sira seluk. Nune’e ami hala’o agitação no propaganda iha Companhia ida idak nia laran. Liu liu hosi Companhia DSM Balide nebe hakerek nain rasik organiza etc.(Hakerek badak deit ou resumido).

3. Redobra agitasaun iha DSM nia laran

Tan ba sa maka tenke redobra agitasaun i propaganda liu liu iha Companhia DSM nia laran?. Tan ba Companhia DSM maka kaer armagem material funu nian tomak  i gudang kilat musan nia Paiol iha Timor tomak. Ne’e duni tenke buka oin sa soldados hotu hotu iha Companhia DSM nia laran nee, 100% tenke sai duni hanesan militante ou simpatizanbtes FRETILIN nian, para depois wainhira to’o oras ami atua, labele mosu buat ruma nebe teri netik. Ne’e ami nia iniciativa rasik. Espirito nacionalista no patriotismo maka doko, dudu no hamanas. Laiha ema ida fo orientasaun ba ami husi liur, ne’e organiza husi ami ex-tropas husi laran deit etc. (Hakerek badak deit, resumido).

“ Molok hakerek nain atu tama iha parte ida ne’e, uluk knanain, atan hakerek nain hakarak husu deskulpa ba maluk ex-partido UDT sira uluk nian. Ita koalia ida ne’e la’os atu akusa malu ou ke’e fali buat ne’ebe liu ona ka loke fali kanek fatin nebe cicatriz tiha ona. Atan hakerek nain husu deskulpa, ne’e la’os intensaun, tan ba wainhira ita hatene didiak istoria nia hun,  maka ita nia oan no bei oan sira mos bele hakoak malu fali no rekonsilia malu fali hodi nune’e ita nia rai doben bele moris iha dame no hakmatek nia laran, ba aban no bainrua etc”.(Hakerek badak deit, resumido).

          Wainhira partido UDT mosu iha rai Timor, oan mane nasionalistas lubun ida ne’ebe ikus mai bolu koordenadores, membros no planeadores ba kontra golpe sira nee, hare ba katak 80% membros dirigentes partido UDT nia mesak liurais sira, cipaios sira, liurais nia oan bainos sira, funcionarios boot estado kolonial portugues nian no malae mutin nia oan mistícios sira. Sira ne’e mesak ema ne’ebe moris diak ona. Iha uma diak, iha rai barak, iha animal barak, iha kareta, motor no bicikleta, ema ne’ebe ita bele bolu rico ona etc. etc. Desculpa labele lori ba lia, ne’e hanesan referencia ida para atu bele kompreende espirito forças armadas Timor nian, dasar mai husi ida nee. Laiha ema ida maka influencia ami, ami ex-tropas sira maka auto -organiza malu mesmesak etc”. (Hakerek badak deit, resumido).

          Hare tiha no konese didiak tiha lideres no dirigentes UDT nian, maka ami ex-tropas sira komesa laran tauk teb tebes. Rona tan katak UDT ne’e sei hakarak federação ba Portugal. Entaun ex-tropas timor oan sira tauk liu tan. Iha momento, molok partidos sira moris, ami nunka rona katak UDT mos kakarak ukun rasik an. Entaun ami ex-tropas ne’ebe temi ona iha leten ba, iha hanoin no hakarak urgente ida, atu forma organizasaun klandestina ida iha kompanhia ida idak nia laran, atu bele prepara fini espirito nacionalista nian, hodi fo apoio ba FRETILIN hanesan exigência urgente ida. No hamoris forças armadas Timor nia ida, se karik maka situasaun obriga prontos atu usa força.“ hakerek nain afirma tan katak laiha ema ida maka fo orientasaun ba ami; ami auto-organiza mesmesak maibe forças nebe maka ami hakarak forma nee seidauk iha naran etc”. (Hakerek badak deit, resumido).

No comments: