Thursday, 2 December 2010

Aeroporta Sai Kolam ba Merpati No Karreta Nani iha Estrada Pisina

Tempo Semanal-Dili, 02.12.2010

Uma ne'ebe turu iha ohin loro karaik hahu husi tuku 14.55 hamosu hikas inundasaun ba Sidade kapital nasaun Timor Leste. Hahu husi palasiu Rezidenti tuun ba Ponte Kais no husi Kaikoli ba to'o aeroportu Nikolao Lobato Dili. Manu Liras besik mos wee kolam aeroportu Nicolao Lobato tahan lerek. Aviaun
Merpati vou Komoro-Denpasar ne'e labele husik hela semo la'os katak ninia liras maka bokon maibe wee nalihun nakonu iha kampu aviasaun nia laran. Aviaun ne'e tula pasajeiru liu atus ida ne'e hein hela wee kolam menus antes atu semo. Ekipa teknika koko nafatin medida wee iha kampo laran. "Ma'un Aviaun labele semo tan ba kampo laran bee nakonu. Se obriga ne'e perigu ba penumbang sira nia moris," dehan Apeu pasajeiru ida ne'ebe hamri'ik hodi fihir ba diresaun ekipa teknika maka sukat hela wee nia naruk.

Iha parte seluk dalan kolomera, kaikoli, vila verde, wee naksulin tuir estrada ba somutuk iha pisina ponte kais ninia sorin. Wee sa'e liu rona no karreta nani neineik i motor nain dudu. Iha karreta ninia klaran motor GL pro ida lakon iis para derepenti iha dalan klaran. "Ha'u nia motor mate tan ba bee boot liu maun," dehan motorista nain husi GL pro ne'e.

Ho oin buin, ulun taka hela kapuseti mean tiu ne'ebe dehan tauk rai tarutu ne'e dudu ses ninia motor ba liman karuk besik kruzamentu sa'e ba kolomera ninian. "Be'e ne'e maka'as liu ne'ebe kala hoban ona vela motor ninian maka mate ne'e, manu," nia hatutan.

No comments: