Friday, 24 December 2010

Keon Invade Ona Suku Abani, Halo Atakes Daudaun ba ai Horis No Hahu Asaltu Uma Komunidade

Tempo Semanal- Oekuse, 23.12.2010

Keon mosu iha suku Abani sub-Distritu passabe ne’ebe estraga populasaun nia to’os. Ai han hirak ne’ebe hetaan atakes ne’e maka hanesan Batar, Aifarina forai, no ai horis sira seluk ninia tahan. Komunidade suku Abani hakfodak tebes lanimal fuik ne’e ninia atakes. Hahu husi populsaun ate lider komunitariu sira hahu preokupa ho vezte Keon iha suku refere tan b abele foo impaktu negativu ba populasaun ninia koeleta toos nian.


Hanesan mos komunidade Abani, to’os na’in Merco Ximenes (28), hanoin keon la estraga ai han no ai horis maibe hakfodak wainhira haree ninia batar tahan hahu mihis hodi dehan, ”keon, nia bele estraga ai horis ho ai han ne’ebe ita hakarak kuda hanesan batar aifarina tahan, forai no sel-seluk tan.”

Ho laran taridu Merco dehan, “ha’u nia to’os, karik tinan ne’e la kuileta tanba animal sira ne’e estragu hotu batar ninia tahan, aifarina tahan, forai tahan oinsa ai oan sira ne’e bele moris no buras atu foo isin se karik ita la foti medidas ruma agora.

Ne’e mak hau nudar agrikultor husu ba governu liu husi menisteiriu agrikultura sei bele mai identifika took animal ida ne’e hodi buka meus oin sa hodi prevene tanba keon ne’e mosu kuase tinan 3 ona, maibe kompara ho tinan kotuk 2008, 2009 buat ne’e ladun barak.

Hanesan iha 2008 so iha kota laran deit. Karik bairo ida, mak iha keon ne’e, mak baioro Usapin Aldeia passabe. Iha 2009 aumenta tan ba bairo seluk hanesan bairo Hua’en, Nunkolo, no Pope. Maibe iha momentu ne’eba buat ne’e seidauk halo asaun ka seidauk halo atakasaun ba ai han. Maibe tinan ne’e ha’u hare aumenta ba bebeik no halo atakasaun ba ai han no ai horis ne’ebe moris hanesan temi iha leten,” dehan Merco Ximenes wainhira dada lia ho jornal ne’e kuandu nia hamos hela du’ut no buka hili hamutuk keon ba halo rahun tiha.

Iha fatin seluk, tuir lia na’in Suku Abani, Agustinho Mollo (70), rekuinese katak iha ninia moris tomak foin ba dahuluk iha kazu boot hanesan ne’e agora. “Informasaun ne’e loos tanba keon ne’e mosu duni iha Suku Abani. Tan ba iha hau nia moris kuaze tinan 70 ona maibe hau foin primeira vez hetan keon ne’e moos estraga aihan no ai horis, komparara ho kion ne’ebe uluk nian, so moris iha foho ne’ebe iha fatuk boboot maibe nia ki’ik oan hela no la estragu aihan. Maibe keon ne’ebe foin mosu ne’e nia boot no barak lalais “berkembang biak” no bele estraga aihan,” dehan lia nain refere.

“Hanesan lia nain ha’u husu ba Governu, liu-liu Menisteriu Agrikultura, bele mai halo lalais identifikasaun hodi buka meus oinsa hodi bele prevene se lae tinan oin ba bebeik keon ne’e “tersebar’ tan iha suku seluk tanba hau hare tinan kotuk so iha bairo balun de’it mak iha keon ne’e,” Nia apelu.

Iha tinan ne’e suku Abani nia bairo 14 hetan atakes husi Keon nune’e lia nain tauk keta halo tinan oin keon sira ne’e bele avansa tan basuku seluk ne’ebe baliza ho suku Abani hanesan, suku Malelat Sub-Distritu Passabe, Suku Banafi Sub-Distritu Nitibe no Suku Uitaqueno, Sub-Distritu Oe-silo.

Keon la’os deit estraga ai horis maibe mos tama daudaun populasaun ninia uma. “Ita tein hotu tiha se karik ita seidauk han nia bele tama sanan ka bikan ne’ebe rai iha uma laran ka dapur laran. Ne’e dala ruma hau rasik hare buat ne’e bele halo hau ‘nafsu makan’ laiha,” dehan Mauriso Elo, Xefe Aldeia Haemnanu Suku Abani.

Xefe Suku Abani Grabriel Neca, konfesa katak informasaun ne’e loos konaba keon ne’e animal fuik foun ida ne’ebe mosu iha Abani. Iha Sede Suku Abani ninia oin ai funan hela huun de’it maibe ninia tahan non funan la’ek. “Keon halo atakasaun ba Aihan no ai horis ne’ebe moris tanba ai funan ne’ebe ita kuda, iha ita nia uma oin ne’e moos bele han hotu hanesan ai funan ne’ebe hau kuda iha kantor nia oin agora ita hare nia laiha tahan tanba keon mak han hotu no keon ne’e mosu wainhira iha tempu udan, dader no lokraik no bailoron nia laiha,” dale Grabiel Neca.

“Hau nudar xefe suku, hau iha planu tiha ona atu konfirma ho Agrikultur sira no NGO sira ne’ebe iha kompetente hodi mai haree no halo buat ruma. karik ninia ai morok iha hodi bele prevene ka lae?”

Direitor Agrikultora Distritu Oekuse, Sr. Jose Oqui, dehan ninia parte seidauk simu nune’e nia haktuir katak informasaun ne’e diak no foun ida mai ninia Parte nune’e promote, “hodi haruka ekipa tekniku ida iha tempu badak. Sira bele ba idenfifika lalais fatin ne’ebe halo ataksaun keon. Iha fatin refere karik loloos duni ai han ne’ebe mak nia bele ataka no ba oin saida mak parte agrikultura bele halo hodi hare ba animal refere,” Dehan Jose Oqui.

Nia haktuir katak, “ami iha Distritu dala ruma, ami labele halo prevensaun maibe hato’o tan informasaun ne’e ba nasional hodi sira moos hatene no mai identifika hodi kura no halo prevensaun ne’e oinsa. Maibe iha tempu badak hau sei halo enkontru ho ekipa teknika hodi ba hare no identifika fatin ne’ebe akontese no halo atakasaun ba ai han iha tempu badak.”

Passabe sub-distritu maiz ou menus kilometru rua nolu resin haat husi kapital Distritu enklave Oekuse ne'ebe ninia populasaun maioria moris husi toos.  (TS)

1 comment:

Anonymous said...

Keong Racun, dulu Hama Kini Menguntungkan
August 25th, 2010 Redaksi
http://humas.sragenkab.go.id/?p=892


SMART – Keong beracun atau yang biasa disebut keong mas (Pomacea canaliculata) yang selama ini dikenal sebagai hama potensial tanaman padi, jika dikelola dengan baik merupakan komoditas prospektif untuk menambah penghasilan petani dan peternak. Hama yang satu ini ternyata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ternak.

Selain pembuatan mudah, pakan bebek yang terbuat dari keong mas ini sangat menguntungkan bagi peternak. Pasalnya selain mudah didapat, juga dapat membuat bebek bertelur jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan hanya diberi makanan olahan dari pabrik.

Selama ini keong mas selalu menjadi momok yang cukup meresahkan petani. Hewan tersebut mempunyai sifat menyerang dan merusak batang tanaman padi milik petani. Keong Mas merupakan hawa yang paling “ditakuti” oleh para petani, karena berkembang biak sangat cepat, sehingga padi yang terserang keong mas langsung mati. Hewan ini banyak dijumpai di persawahan, lebih-lebih bila petani mulai membajak sawah.

Siput yang konon berasal dari Amerika Latin ini, menempelkan telurnya di batang padi yang mulai dewasa. Setelah menetas, siput-siput ini langsung mengkonsumsi batang padi hingga akhirnya menimbulkan kematian pada tanaman padi. Jika tidak dibuang, hama ini jelas akan melahirkan mimpi buruk bagi para petani karena panen mereka terancam gagal. Yang meresahkan petani, pembiakannya sangat cepat sehingga para petani kewalahanan membasminya.

Untuk membasmi hama ini biasanya para petani mengambilnya satu demi satu keong mas kemudian dibuang. Namun lain ceritanya bagi Sardjono, Kepala Desa Karangmalang Masaran Sragen. Bagi dia, keong mas ternyata dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak bebeknya.

Melibatkan masyarakat untuk ikut membasmi hama

Sejak beberapa bulan lalu, Sardjono memberdayakan masyarakatnya untuk berperan aktif membasmi keong mas di desanya. Untuk “merangsang” masyarakat agar mau, ia memberi imbalan Rp.500 setiap kilogram keong mas yang dikumpulkan.

Himbauannya ternyata mendapat sambutan yang baik. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun banyak yang ikut serta berburu keong mas. Setiap harinya, sebanyak 5 hingga 8 ton keong mas dapat dikumpulkan. Untuk memberi imbalan, Sardjono harus merogoh kocek Rp. 2.500.000 hingga Rp. 4.000.000 per harinya.

Manfaatkan hama untuk pakan bebek

Keong yang dikumpulkan tersebut ia manfaatkan untuk pakan ternak bebek miliknya. Caranya cukup sederhana. Keong yang diterima langsung di giling dengan mesin yang baru ia beli. Setelah digiling, keong mas yang kini berbentuk serbuk kasar, kemudian di masukkan ke dalam karung. Setelah itu, dicuci. Untuk mencucinya cukup mudah. Karung-karung yang berisi serbuk keong mas, diceburkan ke sungi yang terletak dibelakang rumahnya. Setelah di cuci barulah dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering barulah serbuk keong mas dapat dimanfaatkan untuk pakan bebek. Caranya cukup dicampur dengan bekatul.

Menurut Bapak muda ini, dengan memanfaatkan keong mas, dia dapat meng-efisiensi biaya pakan hingga 50% bila dibandingkan dengan menggunakan pakan konsentrat. “Tapi yang lebih penting, kami dapat ikut serta memberantas hama para petani,” imbuhnya.