Friday, 24 December 2010

Bispo Apelu Respeitu Prezepiu Maibe Jovens balun halo Prezepiu Hanesan Diskoteka

Tempo Semanal-Dili, 24.12.2010

Sura oras de’it ona sinu igreija kristaun lian bolu sarani sira ba celebra loron Nai Jesus Cristu nia moris. Iha dalan ninin bairo sira iha Dili laran hias ho prezeviu. Fatin ne’ebe jovens sarani sira expresa sira nia fiar.

Iha sidade dili laran nakonu ho ema no karreta la’o fatin araska hodi hamosu trafiku iha area kompras fatin hanesan kolmera, audian hahu husi stadium too kruzamentu bemori Bidau akadiruhun no akadiru hun ba loja Jacinto. Komunidade sira prepara aan sosa roupa no vividas. Iha area kampong Alor mos tuir observasaun karreta para fatin araska. Lala’ok sira ne’e hotu mosu tan ba sarani sira tenta sosa roupa foun, sapatu foun, mina morin no vividas ba festeiza loron Natal.


Iha misa Domingo loro kraik Padre celebrante iha Igreija sagrado Korasaun de Jesus Bekora iha ninia omilia halo sarani sira hamnasa tan ba dehan labarik sira mos aproveita momentu ida ne’e hodi tanis ezije faru foun no sapatu foun. Feen sira husu la’e osan atu sosa sasan mundu ninian maibe amo ne’e kestiona, “oin sa ho preparasaun fuan ninian?”

Atu remata misa iha domingu ikus tempu Adventu ninian Padre oan ne’e sani sai apellu husi Bispo Dioseze Dili, Dom Ricardo Alberto da Costa ne’ebe husu atu sarani sira respeita prezepiu. “Labele tuur no toba iha Prezepiu laran. Labele hemu tua la iha Prezepiu. Prezepiu la’os fatin atu halo problema no toka muzika fatin,” dehan iha nota Amo Bispo Ricardo ninian.

Tuir Observasaun iha maioria prezepiu iha Dili laran haktuir duni lia menom eis padre Parko Motael ne’e ninian. Maibe iha fatin balun mos sei abuza hela. Hanesan prezepiu ida iha Audian Bemori entre Otel Audian ho Ailele hun ninian, jovens sira tau lampu piska-piska besik estatua prezepiu ho toka muzika furak hanesan diskoteka. Jovens sira balun tuur iha parte Estrada sorin hodi fihir deit.

Iha prezepiu ida fali besik Ponte Maufelu ninia toka duni muzika maibe tau ses husi prezepiu no jovens sira tuur iha liur maka hemu maibe iha prezepiu ida besik ponte terminal Bekora jovens sira tau kuluna tau besik loos statua minu Jesus, Saun Jose ho Nosa Senhora ninian no foin sa’e sira tuur haleu hela masa jerikan mutin ida iha dalan sorin fali.

Iha Palasiu do Governu ninia oin muzika nain sira prepara hela palku no monta dadaun sira nia ekipamentu hodi anima populasaun no iha Sentru konvensaun eis Merkadu lama MTCI koopera ho komunidade balun loke pazar kalan faan vividas ba vizitante sira hahu husi loron 21/12/2010 too meadu fulan Janeiru 2011. (TS)

No comments: