Saturday, 4 December 2010

PM Xanana Hamoos Kanu Mota Maloa No Palasiu PR Nakonu ho Taho

Tempo Semanal-Dili, 03.12.2010

Iha loron kinta feira PM Xanana mobiliza PNTL, Emprezariu balun inklui Ministru infra estrutura ho ninia sekretariu do Estadu no mos administrador distritu Dili hodi hamo’os kanu husi mota Mala’o. Ekipamentu pezadus hamri’ik lina husi mota sorin hodi suru sai taho, fo’er kahor ho kanku husi mota laran. Membru PNTL nain walu nolu ne’ebe mobiliza husi komandante jeral Longuinhos Monteiro hafoin simu telephone husi PM Xanana tama raut sai fo’er husi ponte okos iha kruzamentu besik aitarak laran. ‘la’os iha ponte okos,” hakilar PM Xanana ba membru PNTL sira ne’e raut fali taho iha kano klaran la’os iha ponte nia okos.


Iha momentu ruma PM Xanana saran ona loron sexta feira sai hanesan loron ba limpeza ninian ikus-ikus ne’e paradu tiha ne’e maibe iha loron Sexta (03/12) PM Xanana ne’ebe hatais hela roupa zinastiku nian ne’e sai ba mota malao iha tuku neen dader.

Xanana rekuinese udan bo’ot iha kinta feira ne’e lori inundasaun ba Dili no halo rai monu iha dalan besik tibar no karimbala.

“Tinan ida ne’e to’o Dezembru ami hadia deit husi okos tan ba plastiku barak no taho ten metin,” dehan PM Xanana.

Lider Governu ne’e informa katak iha tinan oin Governu sei tau orsamentu bo’ot ba hadia saneamentu iha capital TL ne’e. “Planu boot ba hadia saneamentu iha planu ne’e karun uitoan,” informa Xanana.

Iha fatin hanesan komandante Jeral PNTL, DR. Longuinhos Monteiro dehan PNTL hanesan rekursu estadu ninian pronto atu mobiliza aan ba halo evakuasaun kuandu mosu inundasaun ka dezastre naturais ruma.

PM Xanana mos husu tulun ba emprezariu konsorsiu nain walu hodi tulun iha hamoos baleta maloa ne’e.

“Ami sempre prontu atu aijuda governu ida ne’e iha tempu inundasaun,” dehan Jorge Serano, prezidenti ba konsorsiu Emprezariu nain walu ne’e.

Hahalok eis lider da rezistencia ne’e tenta sadik inisiativa husi lider komunitariu i liu-liu Ministru ka sira ne’ebe iha kbi’it atu halo desizaun ruma. Ironia mak parte sira ne’e hein deit ordem husi PM Xanana.

Dili nakonu ho plastiku no foer tan ba komunidade ladun iha konsiensia hodi uza lixu fatin no estadu seidauk aplika lei ruma hodi kesi populasaun. Populasaun barak maka sei nakar ne’e la’o finze la haree ba direszaun ema lubun bo’ot halo limpeza hela.

Marcos da silva komunidade ida ne’ebe liu husi dalan ne’eba ho lian wain, hahi inisiativa emprezariu sira ne’e nia fuan bo’ot hodi koopera ho governu hodi hamoos foer iha Palasiu Prezidenti mas nia mos so’e viadas hodi dehan, “ne’e kala maun bo’ot mos preapara ona projeitu balun ba maun sira ne’e sa.”

“Ha’u kestiona sira nia laran di’ak tan ba sa maka hein katuas bo’ot tun mai maka sira mos mai? Se sira sadar karik sira merese duni atu kontribui tan ba sira maka sempre hetan projetu husi governu dezde primeiru governu,” esplika Marcos.

Iha grupu Seguransa sivil no bombeirus sira iha kinta ne’e tenta dasa wee restu husi mota malo’a no koko fase taho’o iha semente leten iha oin.

Mota Maloa naksalin tama ba dalan parte leste, palasiu Prezidenti RDTL ninian la’os de’it akontese ba dahuluk iha Kinta Feira loron kra’ik maibe palasiu ema numeru um iha Estadu ne’e sai pixina gratuita fila-fila ona hetook aat liu aat liu tan maka kuandu wee maran tiha husik hela taho ten halo palasiu ne’e sai hanesan natar ne’ebe pronto ona hodi kuda haree. (TS)

1 comment:

Anonymous said...

Hau hare Governu ida neé tinan ba tinan orsamentu de Estadu sempre aumenta mas hanesan amu Basilio dehan katak ita la hare ninia resultadu ida husi orsamentu nebe que tinan tinan Parlamentu sira aprova. Hau hanoin se ita iha palnu ida mak diak PM la persiza atu mobiliza nein ema ida iha tempu udan!!!!!!!!!!

Hau lahatene saida mak akontese ba ita nia Injineiru Timor oan sira??!!!!!!