Friday, 31 December 2010

MENSAJEN HUSI AMO BELO KONA BA TINAN FOUN (2011)- MORIS FOUN

Porto, 30 de Dezembro de 2010
Amo Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo
Iha loron ida fulan Janeiru, ita tama iha tinan 2011 (rihun ruaa sanulu resin ida). Ema wa’in hato’o ba malu “Boas Festas e Feliz Ano Novo”; “Happy New Yaer” no “Selamat Tahun Baru 2011”. Atan hau mos hato’o Tinan Foun Kmanek ba Ema Tomak iha Timor Loro Sa’e laran!

Maibé, tan sa, ita temi Tinan Foun? Foun iha saída? Oin Sá mak nia sai foun? Loron kalan hanesan deit…fulan nadodon tui-tuir malu hanesan deit…rai no lalehan hanesan deit…tempu udan no wailoron hanesan deit…

Hanesan ema no sarani, ita hotu iha sentimentus no hakarak: hakarak moris diak, hakarak hetan hakmatek; hetan serbisu, uma, osan, oan sira sai boot no hetan serbisu…passear, harre rai seluk, goza ..hetan felisidade …

Ita mos hakarak atu iha komunidade  (família, povoasuan, suku, vila no sidade) no sosiedade sivil  laran,  ema hotu bele moris iha dame laran, iha jutisa, demokrasia, respeitu; ita hein ema bele tulun malu, respeita malu, hala’o dezevolvimentu no progressu ba ema hotu; ita hakarak dame no justisa, demokrasia ba ema tomak iha ita nia Pátria Timor Loro Sa’e! Ne’e duni, sentimentus hirak ne’e bele korresponde ezijensia katak moris tuan, moris aat nebe ita esperimenta iha tinan  2010 tem ke husik ba kotuk.

Tinan foun, moris foun!

Tinan foun dehan katak ita sei la terus tan, la odi malu tan, la iha konflitu, la moris ho, la halo  korrupsaun, la buka prostituisaun, la hemu droga, moris baruk nian, moris vadiu nian, moris naok-tem nian, moris kritika malu nian, moris hatun malu nian, moris a’at nian. Buat hirak ne’e, pertense ona ba tinan tuan!

Tinan foun, tinan ida ba esperansa, ba ksolok, ba dame, ba justisa, ba verdade demokratika, ba transparensia iha negosius publikus. Tinan foun, tem ke ser tinan ida ba mudansa de atitudes, de mentalidade; tinan ida ida atu kultiva valores étikus, sidadnia, jenerosidade, fraternidade, no solidariedade.

Tinan foun, Juventude foun, jerasuan foun. Timor Loro sa’e presiza foin sa’e nebé iha karakter, ema serbisu nain, ema nebé respeita malu, estuda maka’as, hadomi nia Pátria hodi moris diak, la buka droga, prostituisaun, la buka violensia, ódio, funu, etc. Foin Saé hadomi Dame, Justisa, dissiplina no etika serbisu nian.

Nain Maromak nebé halo sasan tomak sai foun, hafoun hikas ita tomak nia moris, no haraik tulun ba Foin Sa’e sira, Labarik sira, Inan no Aman sira tomak. 

Nota de redasaun: (Mensajen Amo Bispo Ninia ida ne'e sei publika iha jornal TS iha loron 04/01/2011 nune'e maluk sani nain sira iha foho bele hetan asesu)

No comments: