Monday, 26 November 2012

EDTL Kasa Funsiona, Komunidade Kasa La Hetan Naroman

Tempo Semanal - Ainaro 26/11/2012
Vice Primeiru Ministeru (PM)  Fernando Lasama ofesialmente inagura sub-estasaun Elitrisidade de Timor Leste (EDTL) loron sigunda-feira (26/11) dader san,  iha aldeia Lancadoi suku Kasa  distritu Ainaro hanesan progresu boot ida tanba komunidade Ainaro bele hetan naroman.

Ne’e duni, komunidade Kasa hahu husi ferik-katuas no joven foin sae inklui mos labarik kiik la tur nonok sira mos hakbesik an ba iha sermonia inagurasaun ba sub-estasaun EDTL iha suku kasa. Kuaze sira nakonu iha kadeira ne’ebe prepara sira okupa no balun hamrik hodi rona  lian menon ruma husi ulun boot governu  atu sira mos bele hetan naroman.

Hare ba elitrisidade ne’ebe lakan kalan no loron iha Ainaro fila durante loron rua halo komunidade suku Kasa kestiona kona ba destansia entre Kasa ho Ainoro. Suku Kasa besik ho sub-estasaun EDTL   to agora sedauk hala’o estalasaun oinsa mak sira bele hetan naroman husi  elitrisidade. Maibe, iha Ainaro fila hetan uluk enerjia.

Tuir komunidade Suku kasa Norberto da Costa hateten, sira sente kontente tebes tanba iha tempu badak nia laran elitrisidade bele tama iha suku Kasa no distritu Ainaro tomak.
“Ami sente triste uituan. Tanba, sub- estasaun EDTL besik iha suku kasa to agora estalasaun elitrisidade ba kada uma kain mos sedauk iha oinsa bele hetan naroman elitrisidade” tenik Norberto ba jornal Tempo Semanal bainhira partispa mos iha sermonia inagurasaun ne’e.

Norberto hatutan, sira hanesan komunidade Kasa ladun kontente tanba hare ba destansia sira besik liu sub-estasau EDTL to agora  sedauk hetan enerjia husi EDT . Maibe  daudauk ne’e,  iha  Ainaro fila lakan kalan no loron.

Ezijensia husi komunidade suku kasa Jornal Tempo Semanal hala’o   konfirmasaun ho Sekretariu Estadu EDTL Januari Pereira hateten, elitrisidade se to iha sira nia hela fatin tanba daudauk ne’e tekniku  ssira halao estudus iha tempu badak nia laran sei fo naroman ba distritu Ainaro tama.

“Ahi sei to ba sira. Tanba teniku sira sei mota hela iha fatin-fatin, la’os sira de’it maibe ba mos hatudu no Suai agora daudauk kompania sira halao  servisu no estudus. Ne’e duni, ita hein simu lakan deit” garante Sekretariu Estadus EDTL ba periode dala rua ne’e.
Nune’e mos Vice PM, Fernado Lasama  iha ninia diskursu husu ba komunidade Ainaro sira atu popa enerjia no uza eletrisidade  ho dixiplina .

Tuir observasaun husi korespondente Jornal Tempo Semanal katak, maioria uma kain ne’ebe iha aldeia lancadoi  suku Kasa distrittu Ainaro to agora sedauk hetan enerjia Elitrisidade .(**)

No comments: