Friday, 16 November 2012

Vítima Sai Arguidu Iha Tribunál


Tempo semanal - Dili, 15/11/2012
José Antoninho Hetan Baku Iha Loron 22 fulan Janeiru 2011 Sai Hanesan Vítima. Maibé,  Deskonfia Uza Masa hodi Ataka No Estraga Sasan Sai fali Arguidu Hodi ba  Hato'o Ninia Deklarasaun iha Tribunál Distritál Dili (TDD)   

TUIR- arguidu José Antoninho Pereira  deklara  iha julgamentu ne'ebé hala'o iha Tribunál Distritál Dili  katak, dia 22 fulan Janeiru 2011 nia ho karreta liu husi aldeia Sama tama hodi laran suku Bairo -pite Joven lubuk ida ida hemu hela tua inklui mós Anastácio hakat mai haruka para karreta ne’e, hodi dehan, nusa mak o atu soke fali ha'u ne'e. ?  Ha'u responde, tansá ita boot hamriik fali iha estrada laran ne'e ?” konta tuir agruidu ba tribunál.

Arguidu hatutan, nia mós aranka kedas karreta liu metru ida ou rua sira tuda husi kotuk, nia tun hodi  husu ba sira, se mak tuda karreta ne’e ? Maibé, sira hataan mai nia katak, maun jagoan mai ita baku malu de'it, sei ko'alia hela hanesan ne’e. Yus mai baku uluk nia. Nia  mós sinte lad'iak  simu hasoru sira.

Hafoin Anastácio ho ninia kolega sira kaer nia  sira lori fatuk mak tuku iha nia ulun too raan sai , nia  mós sinte la di'ak halai ba karreta aranka liu kedas ba uma.
Nia too iha uma alin sira  hare   raan sai makas husu ba nia, nusa mak maun raan sai makas hanesan ne'e. ? “Ha'u konta tuir saida mak akontese ba alin. Maibé, alin hamriik  halai ba buka tuir kedas sira.  Ha'u mós sinte lad'iak tuir alin ho karreta hodi duni tuir nia.” Aguidu deklara ba Tribunál.

Bainhira alin too iha  fatin ne'ebé sira baku ne’e. Nia husu ba sira katak, se mak baku nia maun ne’e ? Sra Maria  nia la'en kaben hakat sai mai taa  kedas ba nia alin. “Ha'u mós too ba foti kedas alin tula ba karreta no lori liu ba Hospital Nasionál Gido Valadares (HNGV)” arguidu konta lia hira ne’e ba Tribunal ho triste.

Arguidu hatutan, kona ba sasan ne'ebé sira dehan, rahun no aat ne’e nia la hatene. Tanba nia lori alin ba tiha hospital.  Nia mós nunka konvida atu mai hamutuk ho nia ba ataka no nia nunka hanoin buat ida hanesan ne’e.


Tanba, nia nunka halo problema ho sira. Karik sira lanu mak mai 'palan' no baku tanba domina ho tua . Hafoin rona tiha deklarasaun husi arguidu tribunál Distritál dili  adia julgamentu ba loron 19/11/2012 ho númeru prosesu 120/2012/TDD (**)

1 comment:

Anonymous said...

Aimoruk at bele descovre, hanesan mos ida tenqi minimiza ou halakon. PNTL tempo ona hatudo imi nia knar.