Friday, 2 November 2012

FInadu Santa Cruz La’o Di’ak Rate Bedois Kamea Jovens Hurun Malu


Tempo Semanal - Dili, 02/11/2012

Dezde tuku sia dader OTL ema rihun ba rihun maka tama no sai troka malu iha portaun rate santa cruz to’o tuku 20:30 OTL mak hatudu sinal menus. Misa iha santa cruz dirije direitamente husi Bispo Dili, Dom Alberto Ricardo iha dader.

Ema tau aifunan iha kruz boot cemiterio santa Cruz
PHOTO Especial tag husi Isolino Vas
PNTL ida ne’ebe halo seguranca besik iha rate santa cruz dehan, “maske jovens sira hein malu no balun hodi katana la’o ba mai iha rate laran maibe to’o agora ami la rejista insidenti ida mak signifikadu.”

Iha kanto sira ne’e atu tama ba rate ninian PNTL sira halo seguranca metin nune’e mos besik rate oin. Maibe besik dalan tun ba diresaun audian ninian, jovens grupu ida koko para kareta sira ne’ebe liu husi fatin refere hodi halo pasa de revista.

“Ema para ami nia kareta hodi buka depois sira husu ema balun nia naran maibe ami la hatene ema ne’e entaun sira husik ami liu deit” dehan Maria dos santos ne’ebe ninia kareta ema balun para besik dalan fahe ba kintal kiik ninian.

Iha parte seluk iha Rate Bedois ho Rate Kamea mosu tuda malu no policia konsege atua hodi hapara aktu desturbiu iha rate rua ne’e.

Mais ou menus tuku 15.00 OTL sarani sira hit raga no bandeiza nakonu ho ai funan no lilin ba rate Bedois nune’e mos rate iha kamea rai lolon.

Iha rate Bedois antes tau ai funan ba rate sei hala’o uluk misa ne’ebe dirije husi padre Alberto husi Igreija bedois. Iha ninia omilia amo Alberto husu ba sarani sira liu-liu joventude sira atu respeita rate tan ba fatin refere sai ona fatin santo.

“Se maka halo problema polisia kaer sira. Se sira maka halai lakon polisia ba kaptura sira nia inan ho aman iha uma de’it  tan aman ho inan sira maka la hanorin sira nia oan sira,” dehan amo ne’ebe sei jovens mos maibe sarani barak hanaran nia amo siakten.

Amo Alberto mos apela ba PNTL atu garante seguranca ba sarani sira durante de tau aifunan no hein lilin.

“Ha’u husu ba pntl sira nafatin iha ne’e too sarani sira vizita hotu rate no fila ona maka imi fila,” nia hateten.

Membru PNTL husi estasaun becora ho kareta rua maka halo seguranca iha rate Bedois. Tuir Observasaun membru PNTL ida iha kareta primeiru halo seguranca besik mota dalan tama ba rate la husi joventude mane husi parte has laran no Bedois tama ba rate.

Hanesan Ministru do Presidencia do Konsellu de Ministru dehan katak jovens sira baku malu la’os tan UNMIT ninia misaun remata nune’e duni prova kedan ho kazu tuda malu iha rate Bedois ne’e ninia hun maka problemas feto klosan no mane klosan ninian. “Sira baku malu no tuda malu tan ba de’it jovens feto sira maka namora ho mane lalo’os,” dehan autoridade local ida husi Bedois ne’ebe husu atu jornal ne’e labele publika ninia identidade.

Wainhira padre Alberto foo bencaun daudaun ba rate iha bedois, iha momentu hanesan hahu mosu provokasaun husi feto ida ne’ebe trata arbiru de’it ema iha rate laran. “Imi halo saida,” padre husu ba feto nain hat ne’ebe hahu funu ibun ona ne’e.

Depois padre husik hela rate, rai mos hahu nakaras daudaun ona jovens sira mos duni malu no tuda malu daudaun. Polisia ne’ebe halo hela seguranca la nonok maibe, “Pannnnn…….”PNTL halo tiru ba leten isin ida.

Iha insidenti ne’e ema tolu maka kanek maibe Polisia konsege duni fahe parte rua halai fahe malu ba ida-idak ninia fatin.

Iha rate Kamea rai lolon depois de tau ai funan hotu hahu mosu tuda malu. “Iha akontecimentu iha Kamea ninian ne’e maka maka’as uitoan tan ba sira serang malu husi rate tun too iha eskola primaria ninian ne’e,” dehan ajente PNTL ida husi estasaun polisia bekora ninian.

“Iha kazu Kamea ne’e vitima nain rua inklui membru F-FDTL ida ne’ebe koko atu sori parte rua simu fatuk iha ain no populsaun ida maka hetan ta iha liman no sofre kanek todan,” nia esplika

Tuir fontes jornal ne’e dehan problema iha kamea mosu tan ba fetosan ho uma ne’e maka duun malu buan.

No comments: