Monday, 26 November 2012

PARTE I: 37 anos de Proklamacao da Indenpendencia, “Timor-Leste Exigem um Projeito de Lei de Reforma Agraria"


By
Tama Laka AQUITA

Reforma Agraria ho Demokrasia buat rua nebe importante tebes, ba Rai no Recursu Naturais iha ita ema nia moris, tan ne’e maka ema halo okupasaun barak hasoru fontes strategiku rua ne’e. Iha tempo feodalismo, exemplo; recursu naturais agraria primeiro mak Rai. Ho liafuan seluk katak; Rai mak hanesan fontes ida premeiro ba ekonomia, iha nebe resultado hosi agrikultura no surplus nebe iha ba hotu ema Rai nian nain(Tuan Tanah)liurai sira no restu itoan deit  mak husik hela ba asulear agrikultor sira. Liurai ho Baino Oan sira mak hanesan Rai nain ba Rai bo’ot no Rai luan, sira iha direito absoluta hodi hetan resultado hosi agrikultura  sira hosi servisu nain asulear sira. Desigualidade estrutura nain ba Rai nebe luan especialmente iha sociadade agraria nia laran, sempre ho resulta praktika ekonomia politiku ho relasaun sosial nebe nakonu ho intimidasaun no explorasaun.

Tamba ne’e mak nasaun hotu-hotu iha mundo hatudu esforsu maka’as para bele husik hela lalaok feodalismo nebe nakonu ho injustica no intimidasaun, la fo’o fundamento ida ba nasaun atu desenvolvi hodi atinji bem-estar ba povo tomak. Hadia fila-fali estrutura agraria ne’e sai konhecido ho naran Reforma Agraria. Politika ida ne’e mak nasaun hotu-hotu halo; Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Cina, Rusia (iha tempo Uni Soviet), Afrika Selatan, Kuba e nune mos agora sai agenda ida nebe bo’ot tebes no implementa hela iha Venezuela ho Bolivia. Reforma Agraria, iha nasaun desenvolvido sira ne’e hatudu ona provas katak hanesan “prasyarat” ba sucessu iha industrilizasaun iha nasaun sira ne’e nian. Bele hateten ho liafuan seluk katak; Reforma Agraria tenki hare hanesan “Deklarasaun Estado” ida nian hodi tama  ba “peradaban” seluk nebe desenvolve liu.

     “ Historia nasaun Venezuela iha Amerika Latina iha tinan 1970 bele acontece fila-fali ba nasaun Timor-Leste. Iha tinan 1970 Venezuela hetan fundus petroleo boot tebes hanesan ita nian nasaun Timor-Leste agora dadaun. Maibe, setor agricultura ladun fo peroridade, rai luan sira nebe mamuk ema riku lubung oan ida mak sai nain ho Kompanhia estrangeiro mak okupa. Nasaun ida ne’e conhecido iha tempo uluk hanesan Negara Agraris ”.

Hosi politika nebe mak iha hatudu katak hahu hosi governu ida premeiro to’o agora laiha mudanca ida nebe signifikante ba problema Rai(pertanahan) hafoin Timor-Leste ukun rasik a’an. Dala barak ita hare rasik katak politika Lei oan sira nebe mak governante sira foti hatur do’ok liu hosi solusaun ba problema Rai iha ita nian Rain. Hosi ne’e hatudu mai ita katak historia hosi nasaun Venezuela sei acontece fali iha Rai doben Timor-Leste iha nebe Rai no plantasaun café, Natar sira nebe abandona hela intrega hotu ba ema riku ka kompanhia estranjeiro  sira. Exemplo hanesan 4.000 Hektares plantasaun kafe iha Rai Laku Distrito Ermera, Natar iha Zumalai Distrito Suai 9.000 Hektares no 12.000 Hektares foin lalais iha Lospalos hodi kuda Batar monu ba kompanhia ida hosi rai liur.

Kona ba problema Lei  ba Rai nian, iha dada lia  ho Ministro Justica DR. Deonisio Babo liu hosi chating facebook hateten katak; ita agora estuda no hadia hela  esboco Lei nebe uluk Eis-Presiden RDTL Jose Manuel Ramos Horta veto ne’e, atu nune bele haruka fali ba Conselho Ministro hodi deskuti. Tuir Ministro Justice katak; iha Lei ne’e mos ita usa sistema foun ida nebe bolu “Uso Capião”.  Sai perguntas ba hakerek nain mak system foun “Uso Capião” nebe hetan ona veto hosi eis-presidente ida uluk, maibe Ministro Justica V Governu tenta nafatin atu haruka fila-fali ba ou hanesan Ministro Justice precisa halo foun, hare no estuda klean liu tan kona ba Nain ba Rai nian nebe nain hosi beiala sira ka “Tanah Adat” no ida fali Rai Nain iha tempo Kolonialista Portugis no Indonesia nian? Perguntas ida seluk mak sistema foun “Uso Capião” ne’e favorese liu ba se?Ka tenki iha, no ho hanoin ida oinsa halo Reforma Agraria? Tamba laiha diferencia entre sistema foun kona ba Rai “Uso Capião” ho sistema tuan artigo kolonialista Portugis nian nebe bolu “Boléting Ofícial”.

Atu bele iha no hamosu justice social ba ema hotu-hotu maka uluk na’nain ita tenki intrepreta didiak Ukun Rasik A’an ida ne’e. Ukun rasik a’an ne’e processo libertasaun ida. Wainhira ita kuda didiak espiritu Ukun Rasik A’an, iha ne’e mak foin ita hateten katak liberdade hosi dominasaun estrangeiro. Tamba, Ukun Rasik A’an ne’e hanesan ponte osan mean ida deit hodi lao ba dalan liberdade oin-oin no liberdade sira seluk. Hanesan mos ita nia lideranca bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao hateten katak; UKUN RASIK A’AN ne’e; “Hanesan surat tahan mutin ida, iha surat tahan mutin nia leten  atu ita hakerek ita nia oan bei oan sira nia future”

Tamba ne’e mak ita precisa halo buat ida ho visaun ba oin hanesan nasaun nebe Ukun Rasik A’an Duni, ne’e katak ita tenki e bele duni lori transformasaun no liberta ita nian rasik hosi beik ten no kiak, hosi ilusaun no injustice, hosi dependencia, hosi hegemonio hanoin no maestria hosi questaun fundamentais lalaok pasado nian. Prosesso libertasaun ida ne’e mos hanesan mos estimulasaun inovadores nasaun nian para bele realiza justice social.

Tan ne’e duni Timor-Leste Exigem um Projeito de Lei de Reforma Agraria. Reforma agraria tenki sai hanesan agenda ida ba mudanca no mos hanesan base ba construsaun estado nian, tamba exigencia ba reforma agraria no nia aspirasaun ne’e sei moris iha populasaun nia fuan, tamba nia hanesan lalenok sentimento koletivo ida mai hosi aspirasaun popular laos mai hosi resumo historia konsepsaun, maibe hosi sofremento nebe naruk no rohan laek. No reforma agraria tenki sai hanesan pre-requisitos importante para bele hasai soberania produtivo ba bem-estar agricultores sira nian.

Ho politika ida ne’e acesso povo agrikultor nebe oras ne’e sei limitado hela ba rai luan agrikultura nian ho esperanca bele aumenta produsaun ba aihan  atu nune bele do’ok a’an hosi ameasa krisi ba ai han iha future oin mai. Neduni, ho hanoin nebe iha ita tenki considera agenda reforma agraria moris hosi hanoin justica social ida nebe urgent tebes, iha nebe nasaun hasoru problema structural nebe kronis hanesan desemprego, kiak, sai nain ba rai la hanesan, konflitu no hadau malu rai, limitasaun ba povo atu hetan acesso ba rai no rekursu produktivo sira seluk no mos degradasaun ambiental.

Portanto aksaun para bele realize reforma agraria ne’e hanesan hanoin ida oinsa re-organisa fila-fali estrutura desigualdade no dominasaun usa rai iha sentido ida nebe mais justa, hamenus kiak, kria kampu de trabalho, hadia acessu povo nian ba recursus economia liu-liu rai, hamenus  conflito nebe kona ba hadau malu rai, hadia no asegura qualidade ambiental, hadia seguranca aliementar komunidade nian iha area produtividade ema ida-idak nian ho sentido ida indenpendencia ekonomia. 

No comments: