Thursday, 22 November 2012

ISF Remata Ninia Misaun Seguransa ADF Sei Apoiu F-FDTL

Tempo Semanal - Dili, 22/11/2012

ISF hahu remata ninia misaun iha Timor Leste no hahu ohin (22/11) tuku ida madruguada dader ISF la iha ona misaun iha nasaun ne'e. Liu husi parade despedida iha Dili hodiseik lokraik tuku 17:00 ne'ebe marka Presenca husi komandante Forsa de Defesa Timor Leste, Australia, Nova Zealandia Ministru de defesa husi Timor Leste no embaixador Australia, Nova zealandia ho nasaun belun balun."Aban Forsa stabilizasaun internasional (ISF) remata ona sira nia operasaun seguransa iha Timor Leste no hahu retira soldadus sira no ekipamentus ba australia ho nova zealandia," dehan iha diskursu komandante jeneral forsa de defesa australia ninian iha ceremonia ba remata misaun ISF iha edifisu Ministeiru de Defesa no Kuartel jeral FDTL Fatuhada Dili iha lokraik (21/11).

Maske iha momentu ruma liu ba kotuk tuir institutu ida ne'ebe ho naran Australian Strategic Policy Institute rekomenda atu ISF ninia

Nia haktuir katak ninia nasaun Australia kontente hodi kontribui ba progresu iha nasaun Timor Leste.

Forsa de Defesa nasaun Kangaru ne'e halo intervensaun mai Timor Leste ba dala rua ona ne'ebe iha setembru 1999 ho bandeira INTERFET no iha Maiu 2006 estadu timor Leste husu aijuda dala ida tan mai aijuda estabilidade iha nasaun ne'e tan ba krize ne'ebe mosu iha momentu ne'eba.

Tuir komandante ne'e promete katak, "Australia sei kontinua mantein nafatin relasaun forte iha area seguransa ho Timor leste liu husi programa kooperasaun defesa ne'ebe ninia misaun maka atu apoiu dezenvolve Timor leste nia forsa de Defesa."

"Ha'u espera nafatin srelasaun ne'ebe forte no seguru entre nasaun rua ne'e iha Futuru oin mai," Jeneral ne'e hateten.

Iha parte seluk Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao hateten katak ceremonia despedida ne'e marka era foun ho importante tebes ba nasaun Timor Leste ninia istoria depois de dala rua hetan apoiu intervensaun husi Australia ho Nova Zealandia.

"Ba kontribuisaun importante, feto ho mane ISF sira hetan kondekora medalia de solidaridade," Ministru de Defesa hateten.

Primeiru Ministru V Governu Konstitusional, hodi povu Timor Leste ninia naran foo agradesimentu ba membru ISF sira ne'ebe durante periode 2006 too 2012 hala'o servisu iha Timor Leste.

Eis komandante en xefe ne'e dehan katak maske nasaun ne'e sei iha difikuldades barak maibe F-FDTL ho PNTL hahu hatudu progresu iha ninia hakat hodi simu responsabilidade ba seguransa nasaun ninian.


No comments: