Saturday, 10 November 2012

INVESTIMENTU ZONA RURAIS XAVE TRAVA JOVENS HUSIK FOHO NO SUCESU NASAUN


TEMPO SEMANAL - DILI, 10/11/2012

Reitor UNTL, DR. Aurelio Guterres, hanesan orador ida iha seminariu kona ba papel cidadaun nian, iha dezenvolvimentu bein stars nasaun nian, ne’ebe organiza husi centru Quesadhip Ruak iha aniversariu cidade Dili, hodi ko’alia kona ba tema ho sub tema rural urbana ka foho vila, nia buka atu koloka iha enkuadramentu prioridade stratejiku nasional kona ba kestoiens, problemas no disigualidade teritorias, rejionais dezenvolvimentu nian, no mos problemas sira ne’ebe relasiona ho foho ka knua no despovoamente ne’ebe paiz infrenta.

“Realidade hatudu katak kestoeins sociais no ekonomikas maka obriga ita nia populasoeins barak liu-liu jerasaun foun husik hela sira nia hela fatin, aldeias no sukus, hodi ba cidade ka vila no mos ba estranjeiru hodi buka moris ka fatin ne’ebe oferese oportunidade ne’ebe di’ak liu, ba sira nia vida moris nian,” DR. Aurelio Hateten

“Despovoamentu relasiona ho fluktus imigratoriu no mos problemas sociais no ekonomikas hanesan frajilizasaun lasu familiares, dezempregus no mos aspektu sira seluk tan.”

“Rai timor oras ne’e infrenta dezekilivru bo’ot, husi pontus de vista distribuisaun populasaun no mos valorizasaun ba jovens sira kona ba aproveitamentu total ba sira nia rekursus umanus.”

“Iha ita nia meiu rural no foho iha potensialidade barak hanesan agrikultura, maibe oras ne’e barak la aproveita ho razaun simplis, la iha capital umanu atu halo servisu iha to’os ho natar no peskas. Rai barak ne’ebe uluk sai hanesan fatin ba halo to’os ka halai natar oras ne’e sai fatin fuik. Iha fatin balun ita hasoru ema ferik ho katuas sira de’it. Sira ne’ebe hakarak hela nafatin iha foho ka iha knua maka sira ne’ebe konsege infrenta prolemas ka difikuldades kompara ho sira ne’ebe la auguenta moris susar ho terus no decide husik hela sira nia knua no foho hodi desloka ba vila ka cidade hodi buka moris ne’ebe di’ak liu. Mezmu ke iha cidade ka vila la iha garantia atu moris di’ak ka moris di’ak liu tan kompara ho sira ne’ebe hela iha knua Ka foho.”

“Asimitrias rejionais mos signifika katak asimitrias sociais implika mos ho disigualidades sociais ba oportunidade entre ita nia cidadaun sira iha ita nia paiz. Justica social signifika mos justica territorial, sentidu justica no soldaridade lori ita hanoin hikas fali katak dezenvolvimentu ekonomiku paiz ida nian depende mos ba prezervasoeins padroeins alimentarias ekuidade nian entre populasaun rural, foho no populasaun urbana, cidade ka vila. Signifika katak promosaun prinispius ekilivru social no territorial depende ba kualidade vida cidadaun sira iha foho ka knua nune’e mos depende ba perpektivas bein stars ba kresimentu Timor Leste nian.”

“Ezodus no ema sira ne’ebe sai husi foho ba cidade ka vila konstitui fenomena ida ke natural. Ita kompriende katak cidadaun sira hakarak buka kondisoeins vida moris ne’ebe di’ak liu ba sira nia oan sira iha paiz ida livre hanesan Timor Leste. Ema hakarak moris iha ne’ebe de’it tuir sira nia hakarak, ke importante fatin foun ne’ebe bele oferese meus ne’ebe di’ak liu.”

“Buka hatene no defende valor sira ne’ebe iha interior no meu rural nu’udar imperative ba koezaun no unidade. Ita hotu tenke sente katak foho ka knua halo parte ita nia identidade koletiva enkuantu nasaun soberanu wainhira ita komemora dez anus restaurasaun ba independencia. “

“Timor Leste nia demografia depende mos ba imigrasaun, mobilidade de ema no populasoeins.  Bu’at ne’ebe pozitivu katak populasaun jovens barak, labarik ki’ik mos barak. Terseira idade uitoan no esperanca de vida mos gradualmente hatudu sinais poxitivu. Iha tinan sanolu nia laran hatudu fenomena foun, ema barak mak husik hela foho mai cidade liu-liu capital dili ho razoeins ovies sei moris di’ak liu iha cidade.”

“Alein de kuadru institusional ida ne’ebe ke centralizadu iha capital dili. Izolamtu populasaun rural mos rezulta inkases ka eskases improdutivu emprezarial ne’ebe dala barak difikulta cirkulasaun produtu agrikulas. Fasilidades infraestrutura liu= liu estradas no pontes iha interior iha kualker paiz sai hanesan elementus indispensavel ba properiedade povu nian no ba dezenvolvimentu ekonomiku. Servisu agrikultura, peskas no industria bele fumenta dezenvolvimentu rural no urbana. Atu realiza presiza estimula no foo apoiu ba setor emprezarial, iha setor agrikula iha zonas rurais au mezmu tempu fumenta komersiu no industria iha zonas urbanus. Atu fasilita trokas produtus, beins I servisus, presiza kontrusaun estradas no kanais distribuisaun ne’ebe efikas, para produsaun merkadus internu no mos extenu.”

“Tuir ha’u nia hanoin presiza dezenvolve relasaun foun entre moris iha foho no moris iha cidade bazeia ba objetivu jerais rua. Konsolida relasoeins cinerjetika ne’ebe beneficia mutualmente vida moris iha zona rurais no zonas urbanus nune’e iha ekuilibru entre situasaun iha foho no mos situasaun iha cidade ka vila.”

“Transforma cidadaun hanesan ponte de ligasaun ne’ebe efektivu entre area rurais no areas urbanus. Husi pontus de vista ekonomiku koresponde ho esforsu ne’ebe atu hatuur didiak masa kritikas rekursus umanus ho rekursu urbanus hanesan rekursus umanus, institusoeins ho fizikus no mos populasoeins no organizasoein iha zona rurais.”

Nia mos sujere katak, “Ita mos hatene katak timor Leste nia desda populasional ki’ik no mos sai hanesan problemas iha area rurais. Importante oin sa maka bele prepara kondisoeins atu bele asesu ba infra estrutura, ekipamentus, servisus no kompetencias iha area edukasaun bazikas no sekundarias. No mos kuidade saude nian iha zonas rurais pelumenuse padroeins tradisionais, distribuisoeins geografika sustentavel no populasaun tomak bele hetan asesu.  Aspektu ida ne’e importante tebes hodi bele enkoraja populasaun jovens sira ho kondisaun hanesan asesu ba infra estruturas ekipamentus, sevisu no kompetencia ne’ebe favorese no estabelecimentu redes individuais no mos institusionais desentralizadas no mobilidades populaoeins, rikusoin no kuinesimentu ba dezenvolvimentu rural no local.”

“Dezenvolve relasoeins procibilidade hetan rural no urbanu reprezenta kapacidade konsilia koezaun entre populasaun no artikulasaun fungsional no instusional entre centru urbanu sira no zonas rurais sira. Importante maka presiza hadia atetude no komportamentu populasoein no organizasoeins sira no hadia kondisoeins no asesu iha interior no zonas rurais kona ba distancia geografika, distancia tempu, ekonomiku, distancia kustus social, distancia kultural no ba infra estrutura no ekipamentus servisus ensencias bazikus iha baze no iha zona rurais. “

“Kestaun dezempregu no imigrasaun no mobilidade jovens rihun ba rihun ba cidade afeta despovoamentu iha foho ho ka knua. Fenomena ida ne’e obriga hanoin solusoeins inovadores ne’ebe bele kreia oportunidade ba auto empregu no empreza privadus iha zonas rurais liu-liu iha zonas ne’ebe susar maibe iha potencial agrikula. Ita presiza programa repovoamentu agrarian ne’ebe bele akomoda rekursus umanus, rekursus umanus ne’ebe teknikus no kualifikadus,” Nia relata.

Aurelio husu Timor oan hotu atu, “konsentrasaun esforsu bo’ot entre entidades publikas no privadas, hodi kreia medidas incentivus ba  vikzasaun no atrasaun jovens iha zonas rurais bele kreia oportunidade atu kontribui aumentu produsaun no rekoperasaun patrimoniu iha vida moris rural. Incentivas empregus no ba jovens agrikultores, apoiu ba emprezas ho injeksaun ba mikro kreditu no dezenvolvimentu rural bele mos foo solusoeins ba problemas. Presiza foo atnesaun ba relevancia krusial ba investimentu iha area rurais ho kualidade no rezolusaun efetivas desekuilibru social no ekonomikas ne’ebe afeta ita nia nasaun.”

“Dala ida tan presiza reforsu investimentu iha zonas rurais, investimentu infra estruturas, saude no edukasaun. Aspektu tolu ne’ebe sai ciklu visiosu ba kiak no pobreza. Investimentu iha zonas rural representa impaktu positive ekonomiku ba nasaun nian tomak. Kreia kondisoeins favoraveis hodi populasaun sira bele muda ba zonas ka areas ne’ebe ema ladun barak. Fasilita beins star populasaun no proporsiona dezenvolvimentu, hadia kondisoeins vida moris ba sociedade tomak,” Aurelio realsa.

“Ita mos presiza hatene katak investimentu ida ne’e ho kualidade I ligasaun direita ho utilizasaun empregu kualifikadu, konstitui la’os de’it kreiasaun empregu maibe mos estimula ita nia jovens sira, familias no institusoeins ensiu iha sentidu atu reforca empeniu akizasaun no transmisaun kompetencias sociais teknikas no dezenvolvimentu iha zonas rurais.”

“Tuir ha’u nia hanoin investimentu iha zonas rurais sai hanesan fatores esencial ba konsolidasaun dezenvolvimentu socio ekonomiku iha ita nia rain Timor Leste. No mos presiza esforsu tomak hodi bele atrai no mantein populsaun sira hela iha sira nia fatin.”

“Hau hein katak timor oan hotu-hotu hahu kedas husi ajentes politikas no sociais hare hikas ba investimentu iha zonas rurais hanesan factor xaves ba rezolusaun ba ita nia problemas konjunturas no estruturas ba dezenvolvimentu iha ita nia nasaun. Presiza investimentu ne’ebe permite fundamentu ba promosaun igualidade entre ita nia populasoeins kondisoeins i asesu ne’ebe hanesan ba edukasaun, saude no ekonomia. Husi ne’e presiza klima ida ke ho estabilidade, no konfianca ekonomika iha ita nia sociedade. Ambiente favoral para investimentu no empregu iha area rurais. Buat sira ne’e hotu presiza infra estrutura, estradas, pontes bele facilita edukasaun, ekonomia no kreia kampu servisu no bele atrai jovens sira halai sai ba cidade.”

“Ita espera katak ho governu nia politika kona ba dezenvolvimentu bele responde kestoeins ne’ebe foin hau temi iha leten. Estadi paiz nian hari ho dialogu permanente,  entre jerasaun foun no jerasaun antigun sira ho nia abut iha ita nia kultura. Se joventude sira ezije dezenvolvimentu la’os katak futuru paiz ninian iha abut metin wainhira ninia cidadaun sira la tau konsiderasaun aas ba eranca kultural no kuinesimentu ba tempu uluk no pasadu.”

DR. Aurelio cita hanoin balun husi matenek nain ida naran John ne’ebe dehan katak, “atu buka hatene ka intende kona ba formasaun civika no cidadania social hanesan moris lor-loron nian, liberdade no responsabilidade nian presiza konstrusaun edukativa ida kee forte, kontinua no permanente.”

“Ita presiza principius vizaun sira ne’ebe boot no abstratus maibe mos presiza lanca hela dalan no pontes realiza iniciativas konjunta. Estuda hikas fali istoria hanesan naroman hodi buka kompriende konflitus ho dalan pacifika no demokracia liu-liu apela ba kultura ba paz nian. No baze ba kuinesimentu no kompriensaun edukasaun no kultura, ciencia no komunikasaun.”

Nia dehan Timor oan sira nia misaun maka serve dezenvolvimentu social ekonomiku ba populasaun tomak. “Jovens sira sai hanesan aktores ba mudanca sociais tan ne’e ita tenke inklui jovens, jovens sira iha exercise statute cidadania nian, hodi rekuza hanoin katak jovens hanesan ajentes pacifikus.”

Nia husu atu, “Presiza servisu konjunta ba kontrusaun nasaun ida ke koeza ho justica social ne’ebe bele responde anxiedades jovens nian, hodi ohin loron asesu ba empregu, edukasaun no saude hodi sai mos dezafiu ba jerasaun foun.”

“Kreia faktores prevensaun kontra funu no injustice, kontra deskriminasaun no violencia, kontra barbariedade no la haluha liga matenek kuinesimentu liberdade no responsabilidade.”

“Iha ita nia istoria ita nia determinasaun, ita nia sentidu responsabilidade no cidadania social nu’udar garantia ida ne’ebe di’ak liu tan ba ita kontinua serve povu Timor Lese, Ita timor oan tomak.”

DR. Aurelio foo lembra hikas heroismu no forca vontade ne’ebe Timor oan sira iha, atu sai nafatin hanesan izemplu inspirador ba Timor oan hotu. “Espiritu de sakrifiu ita nian ne’ebe kontinua sai modelu ita ne’ebe hotu tenke banati tuir I assume komprimsu dezenvolvimentu ba nasaun Timor Leste no foo onra ba buat ne’ebe halo tiha ona,” remata DR. Aurelio ne’ebe simu ho basa liman.


No comments: