Thursday, 15 November 2012

SEPFOPE Loke Sentru Treinamentu Iha Manlala


Tempo semanal-Manatutu, 15/11/2012

MANATUTU-Agora dadaun ne’e Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Emprehu (SEPFOPE) loke liras ba sentru treinamentu iha suku Malala. Hodi nune’e bele hasae sira nia kapasidade no konesementu. Ne’e duni, SEPFOPE aprova proposta ne’ebé sira hodi hetan ho orsamentu hamutuk $ 11 mill atu halo sentru konstrusaun fatin sentru treinamentu kona ba agrikukultura no karpinteria.

Kuandu planu di’ak, bainhira uma ne’e remata loke mós sentru kona ba au no rotan ninian. Tan ne’e, SEPFOPE mai hamutuk ho komunidade suku Manlala hodi halo lansamentu primeira pedra atu kontinua halo konstrusaun mebel ninian, dehan Ilidio Ximenes da Costa ba jornalista sira iha loron 11/11 iha  suku Manlala.

“Sentru treinamentu ida ne’e Governu ajuda orsamentu no material. Maibé,  tuir hare fatin ida ne’e iha duni potensial tebes. Tanba ne’e, SEPFOPE promote ba komunidade katak kuandu sira hala’o didi’ak, ba oin sei tau benkel atu atende transporte ne’ebé ba mai Manatutu, Natarbora, Laklubar no Soibada.

Kuandu konstrusaun di’ak signifika naroman sei mosu. Maibé, se karik uza sentru la di’ak nakokun sei mosu ba sira. Tanba ne’e, SePFOPE husu ba autoridade lokal no Administradór Sub-Distritu no joven sira  tenke tau matan.

Tanba, sira nia kontribuisaun hatudu katak hakarak duni atu halo dezenvolvimentu iha sira nia suku laran. Maibé, esperitu ne’ebé iha autoridade  mak fo autorizasaun ba joven sira tanba la’ós ba SEPFOPE.
Iha fatin hanesan koordenador Costantino Cardoso hateten ba jornalista sira katak,  Sentru ne’ebé atu halo konstrusaun ne’e ninia luan metru 6 no naruk metrtu 9. Sentru treinamentu refere ho naran nia SOLBAR signifika katak, Soibada, Lakluta no Bariki.

Bainhira remata tiha konstrusaun fatin sentru ne’e, juventude sira bele tuir treinamentu hodi bele aprende no hasae sira nia konesimentu iha area rua Agrikultura no karpinteriu. Tanba, iha fatin ida ne’e sai sentru ba juventude sira.

Aleinde ne’e Sefi Suku Manlala Antonio da Costa  hateten, SEPFOPE halo lansamentu primeiru ba fatin sentru treinamentu ba komunidade hodi fiar katak bele loke sentru iha area ida ne’e. Tanba ida ne’e sei fó benefisiu ba joven sira Dau-Loroc.

Ne’e duni, sira sempre fó sai informasaun ba juventude sira bele hatene. Tanba, durante ne’e foin sae sira balun hetan no balun seidauk hetan. Maibé, konstrusaun termina depende ba implementasaun sentru ida ne’e bainhirta remata joven sira bele partisipa.(**)

No comments: