Monday, 26 November 2012

PARTE II : 37 anos de Proklamacao da Indenpendencia, “Timor-Leste Exigem um Projeito de Lei de Reforma Agraria”


 By Tama Laka Aquita

Neste momento problema bo’ot ida nebe ema kiak iha cidade hasoru mak problema Rai fatin nebe sira hela ba ka sira okupa, mayoria hosi ema kiak sira ne’e okupa rai ka hela fatin sira nebe iha cidade Dili laiha direito ba Rai ka hela fatin sira ne’e tuir lei kolonialista Portugis nian “Boleting Oficial” nebe mak Premeiro Governu rekonhece fila-fali mak iha liu direito ba Rai. Politika ida ne’e halo povo ki’ik no kiak kbi’it laek hasoru “gusuran” ka “desokupasaun” iha fatin nebe sira hela ba ka sira okupa tamba sira laiha direito juridiku no mos ekonomikamente laiha forsa hodi hasoru ema nebe besik liu ho autoridade nebe kompetente ka lideranca politik nebe mak bele hamahon sira. Hanesan ita hotu hare iha vida moris ida lao dadaun, se mak domina Rai no edifisio sira nebe kolonialista Portugis ho Indonesia husik hela?

Realmente populasaun origen kapital Dili ne’e mak ema sira nebe iha tempo uluk antes kolonialista Portuguese to’o tempo kolonialista Portuguese iha Suco Karketo no Mota Ain. Tamba la iha forsa ekonomia hodi selu imposto Rai nian ba kolonialista Portugues, oportunidade ne’e ema Timor-Oan sira nebe besik liu ho kolonialista hetan direito ba usa rai nebe luan iha natar no to’os bo’ot tuir kbi’it nebe sira iha hodi selu imposto hanesan “Hak Pakai”. Oportunidade ida ne’e mos continua nafatin iha tempo okupasaun militer Indonesia, hosi “Hak Pakai” iha tempo kolonialista Portuguese  sai fali “Hak Milik” ho atitude nebe hanesan tamba ema sira ne’e besik liu ba Komandante Militer Indonesia sira hetan legalidade Certifikado tuir Lei Okupasaun Militer Indonesia durante 24 anos.

Ideas sira nebe mai hosi fundador revolusaun 1975 ne’e nakonu espirito Ukun rasik a’an, tan ne’e mak proklamasaun 28 de Novembro 1975 mosu ho hanoin ida katak iha konstituisaun nebe iha tenki favorece ba interese povo nia moris. Maske proklamasaun ida ne’e unilateral deit maibe liu hosi luta ida nebe naruk ho mudanca politika nebe mak akontece iha organisasaun resistencia nia laran obriga ita tenki tuir processo nebe lao hodi hetan solusaun ba problema Timor-Leste iha mundo Internasional.

Ukun rasik a’an, nasaun Republik Demokratiku Timor-Leste hamrik ona neduni saida deit mak kolonialista Portuguese ka Indonesia husik hela Rai ka Edifisio fila hotu ba estado RDTL, ida ne’e hakerek iha lei UNTAET nian. Maibe hafoin eleisaun geral assembeleia konstituente 2002 hotu Timor-Leste hahu halo Lei Inan no forma  governu premeiro nebe lidera hosi Partido mais votado, Partido FRETILIN. Hafoin Lei Inan prontu transformasaun automatikamente ba Parlemento Nasional. Iha 2003 komesa diskuti kona ba Lei Rai nian, iha nebe premeiro Governu reconhece fila-fali artigo ida hosi lei kolonilista nian kona ba “Boleting Oficial”

Saida mak acontece wainhira artigo ida hosi Lei kolonialista Portuguese nian premeiro Governu reconhece fila-fali iha tinan lima oin mai 2002 ba 2007? Mosu desocupasaun iha fatin hotu nebe povo ki’ik no kbi’it laek sira okupa no hela ba. Tan deit povo sira ne’e laiha fatin seluk atu ba hela tamba hakarak no senti Ukun Rasik A’an. Mai iha kapital Dili hodi okupa Rai no hela iha ema nia uma tamba questaun rua; ida lakon uma iha 1999 tamba milisi sunu no ida seluk tamba kondisaun ekonomia nebe lao maka’as iha kapital Dili iha tempo transisaun nebe lao iha UNTAET nia okos to’o ohin loron. Hanesan ita hotu assiste desokupasaun nebe akontece iha  Bairo Central, Farol, Bidau Licedere, Kolmera, Kaikoli no mos kazu sira nebe akontece entre familia iha kampu Alor no Bairopite tan deit hadau malu ba Rai pedasuk ida ba halo uma, hosi akontecimento sira ne’e loke ema nian hanoin katak Rai ohin loron folin ba ema riku sira atu aluga no sosa. Hosi noticia nebe publika iha televisaun mosu kazu ida iha Atabae familia oho malu informasaun ikus katak hadau malu tamba statutu Rai nian.

Iha possibilidade katak despejo sira ne’e sei continua akontece nafatin wainhira ita lider  politiku sira haluha ka ignora tiha exigencia reforma agraria hanesan agenda ida ba oin nebe fundamento teb-tebes ba desenvolvimento nasaun ida sai stabel. No povo ki’ik no kiak sira hein nafatin politiku sira nia promete hodi hatur lei nebe fo’o vantagen ba sira nian moris atu tur ka hela hakmatek iha uma ida ho digno. Atu nune sira labele hasai hosi fatin ida duni fali ba fatin seluk tan deit la iha documento “Boleting Oficial” tuir lei kolonialista Portuguese no Indonesia sira nian.

Conflitos oin-oin mosu kona ba problema Rai nian, ne’e hatudu katak precisa loke discursu foun hodi hatur politika ida nebe nasaun barak halo ona no iha asia inclui mos Indonesia katak reforma agraria mak uniku solusaun ida diak tamba exigencia ba politika reforma agraria nunka para iha fatin, lao nafatin iha nasaun hotu-hotu. Atu nune bele garante direito povo ki’ik no kiak nian, liu-liu agrikutor sira atu hetan Rai hanesan instrumento produsaun ida vital liu iha sistema produsaun nia laran iha kampu agrikola.
 
Governu premeiro no governu AMP mosu sai hanesan esperanca bo’ot tamba povo fo’o fiar ho mehi bo’ot nebe iha atu moris hakmatek hanesan mehi nebe uluk matebian luta nain sira hosik hela. Maibe mehi ida ne’e soe hotu ba tasi laran, poltika nebe iha laos buka atu halo ema moris ka hela hakmatek, politika nebe iha so buka atu salva guarda ba malu entre ema sira “Tuan Tanah no sira nebe usa Boleting Oficial”. Ida ne’e mak karakter lideranca nebe iha la’o do’ok hotu hosi matebian luta nain sira sira nia mehi nebe hosik hela ba povo ki’ik no kiak sira nebe durante tempo funu itoan ka barak fo’o hotu sira constribuisaun ba ukun rasik a’an ida ne’e.

Sai pergunta bo’ot ida ba ita hotu hanesan klamar ida nebe sempre mosu iha ita nia imaginasaun. Tamba sa mak ita tauk atu halo buat nebe halo ema tur ka hela hakmatek? Sera que mehi sira nebe matebian luta nain sira iha no hahalok nebe Heroi bo’ot matebian Nicolau dos Reis Lobato halo iha momentu neba hodi intrega hotu plantasaun kafe iha Bazartete-Liquica ba estado RDTL sai hanesan ameasa bo’ot ida ba ita?  Se hahalok ida ne’e mak halo ita gerasaun nebe sei moris tauk atu halo tuir, no nafatin defende artigo lei kolonialista Portuguese “Boleting Oficial” no Indonesia nian, ne’e hatudu katak ita trai mehi bo’ot nebe matebian luta nain sira husik hela ba ita.

Direito sai nain ba Rai no edifisio sira nebe iha hafoin kolonialista Portuguese no Indonesia, hanesan ita hotu hatene katak ema lubung oan ida mak iha no sai hanesan aset ida ba sira hodi hetan osan bo’ot hosi Rai nebe tuir lolos iha ukun rasik a’an ida ne’e estado mak nain buat sira ne’e hotu. Maibe ida ne’e mak sira bolu ita nia Lei, Lei nebe representante partido mais votado ka governu koligasaun sira rasik mak halo hodi salva guarda.  

Atitude politika nebe iha hatudu momos katak hamosu desokupasaun iha fatin hotu-hotu no privatisaun ba rai no edifisio sira nebe iha. Laiha hanoin diak ida atu hatur politika ida diak liu hosi hahalok nebe hatudu ona iha projeito lei nebe Ministra da Justica halo iha governasaun AMP ho nia resultado ikus Presidente da Republika tenki veto no haruka fila-fali tamba mosu reasaun barak hosi mayoria povo la concorda.

Iha ne’e mak hatudu ita nia erro bo’ot no tauk ba aktus pasado nebe ita nia matebian luta nain sira mehi hela ba rai doben ida ne’e, proklama tiha nasaun indenpendente ida maibe ita haluha tiha fase ba luta ida tuir mai, mak luta ekonomiku no luta kultural. Atu hetan ekonomia ida sustantabel mak definisaun kona ba lei rai ne’e importante tan ne’e precisa reforma sosial ida hodi hatur politka kona ba rai nian nebe favorece ba ema hotu-hotu laos ba ema lubung oan ida deit. Tamba ukun rasik a’an ne’e laos oferece deit hosi imperalista sira.

Periode rua mak ita liu ona hosi eleisaun nebe demokratiku tebes, maibe laiha mudanca signifikante ida kona ba lei Rai nian nebe halo ema la tur ka hela hakmatek iha desenvolvimento nebe lao iha nasaun ida ne’e. 

“ Ita triste teb-tebes wainhira hare 75% hosi Rai estado nian nebe iha, la sai hanesan aset moris ida ba ita nia povo, maibe sai fali dead capital. Liu hosi reforma agraria no sertifikasaun Rai estado nian ba povo hodi tur ka hela hakmatek no fahe rai hanesan ba agrikultor liu hosi sistema koletivo orientasaun ida organisado ka instituto nasional ida kona ba Rai Nian  nia okos, ho modelo koperativo nasional ho benifisio tomak ba povo encoraja sira halo produsaun aliementasaun ba sira nia moris diak”.

Iha prespektiva ida ne’e nia laran maka funsaun hosi Rai no recursus naturais tenki koloka hanesan meios ida para atinji libertasaun povo hosi dependencia ka possibilmente explorado hosi ema sira nebe ho ekonomia forte. Kondisaun ida nebe hakarak atu atinji mak justica agraria, iha kondisaun ida nebe garante katak sei laiha tan monopoli no dominio ba utilizasaun Rai no recursu naturais. Iha kazu ida ne’e ita bele  urgentemente precisa hakotu desigualdade ba strutura agraria, liu hosi implementasaun verdadeiro hosi programa agraria. Signifika, programa reforma agraria nebe bele muda strutura agraria nebe mak iha, iha nebe fo’o atensaun maka’as no involve hotu interese agrikultor kiak sira, no mos trabalhador/servisu nain agrikultor(buruh tani) hodi bele hetan solusaun ba konflitu agraria nian sira mosu ona no bele antisipa konflitu sira nebe sei mosu tuir mai iha futuru.

Tamba iha momento ida ne’e ita nia nasaun tama iha processo desenvolvimento nia laran hahu hosi nasional to’o iha Suco no Aldeia, processo ida ne’e tenki lao no tau iha processo demokratiku kona ba Rai ho lao ba transformasaun sociadade iha Suco engeralmente. Signifika katak politika kona ba Rai tenki tau atensaun maka’as liu ba “penataan” strutura properiadade no sistema controla ida diak kona ba Rai hosi estado.

Baseia ba presupostu sai nain ba Rai tradisionalmente sai hanesan causa ida ba instabilidade politika, nebe bele hamoris injustica social, ke iha ikus mai bele sai hanesan impedemento ba desenvolvimento ekonomiku. Tan ne’e mak desenvolvimento ekonomiku tenki hahu hosi reforma sosial, tamba sei la akontece acelerasaun desenvolvimento ekonomia se la lao ho transformasaun strutura sosial. Hafoun fila-fali estrurtura sosiadade nian liu hosi dalan nebe demokratiku ho ideas dominante ba distribuisaun Rai ba agrikultor sira nebe laiha Natar no Toos ho objectivo katak sira atu servisu koletivamente iha organisasun koperativa ho monitorisaun hosi funsionario governu nian hosi ministeiro nebe relasiona atu nune agrikultor sira bele acesso ba instrumento produsaun. Nune mos ho modelo organisasun koperativa nebe bele hetan mos kredito nebe maka fasilita hosi governu hodi desenvolvi sira nia ekonomia liu hosi koperativa.

Ho politika ida ne’e, hein katak iha esperanca bo’ot ba agrikultor sira bele halao sira nia aktividade produsaun nebe hasai sira nia rendemento no bem estar  ba sira nia a’an rasik.  Tamba reforma agraria parte ida importante ho objectivo hodi halakon kiak iha Suco no Aldeia. Reforma agraria laos deit atu hamenus kiak, hanesan discursu nebe dominante sira nebe kona ba reforma agraria. Desigualidade estrutura agraria nian laos deit halo ema kiak no moris sem Rai maibe fo’o impact mos iha relasaun politika no social. Iha aspect barak ke poder politiku iha Sucos fortemente hetan influencia domina Rai. Ema lubun oan sira nebe sai nain no domina Rai nebe luan ne’e influencia maka’as, laos deit iha vida ekonomia maibe iha vida politika hotu.  Maioria hosi agrikultor barak nebe mak laiha Rai ne’e iha posisaun ida nebe dependencia ekonomia no fraku e politikamente laiha influencia.

Oinsa atu acerta didiak hanoin ida ne’e hodi sosializa Lei Reforma Agraria ho nia implementasaun ba povu hosi governu, iha nebe governu em-prinsipio iha responsabilidade bo’ot teb-tebes atu halo buat hotu-hotu ba bem estar povo nian, laos atu penyor fali bem-estar povo nian ba interese a’at ema riku sira nian ka investor ho modal bo’ot sira.

Hanoin principal ida hosi artigo ida ne’e katak ita nian rai sei hasoru problema estrutural, problema kritiku nebe mak oras ne’e dadaun ita hasoru, hanesan kiak, desemprego, no deskontente. Para atu bele fo’o konstribuisaun hanoin ba buka solusaun estrutural sira ne’e, precisa politika ida nebe direitamente kona kedas ba fukun hosi problema sira ne’e hotu.  Fukun hosi problema sira nebe ita hasoru mak ki’ik oan ka laiha asset ka acessu komunidade ba fontes ekonomia especialmente kona ba Rai, ho limitasaun acessu ba fontes social no politika. Reforma Agraria hanesan politika ida fundamento tebes atu direitamente bele loke acessu fontes sira ne’e hotu.

Iha ikus liu hosi hakerek nain hakarak hato’o deit katak; ho esperansa bo’ot liu hosi  artigo ida  ne’e bele loke no aumenta tan ita hotu nia kompreensaun no fiar iha efectividade reforma agraria bele atinji justice social ida ba povo Timor-Leste tomak. (**)


No comments: