Sunday, 25 November 2012

Jaime : “Menus Fasilidade Difikulta Serbisu Suku Nian”


TEMPO SEMANAL - LOSPALOS, 24/11/2012

ESFORSU barak mak durante ne’e lider komunitariu ho ninia estrutura suku hala’o ona. Kuaze loro-loron komunidade sira sempre hakat ba iha sede suku hodi trata dokumentus. Ezemplu,  balun ba trata rekomendasaun suku kona ba kartaun lakon, balun husu rekomendasaun suku hodi ba trata sertidaun RDTL no seluk-seluk tan.

Maski nune’e, esforsu Xefe Suku ho ninia estrutura suku enfrenta hela difikuldade boot no halo serbisu administrasaun suku nian ladun la’o di’ak. Tanba, menus fasilidade. Problema menus fasilidade la’os akontese de’it ba Sede Suku Ililai. Maibe, kuaze akontese iha suku hotu. Tanba, realidade hatudu iha suku balun to’o ohin la iha kadeira, meza, makina Manual (mesin ketik) ne’ebé Governu oferese at hotu ona, inklui material sira seluk ne’ebé presiza uza hodi apoiu serbisu administrasaun suku nian.

Situasaun ida ne’e defikulta tebes serbisu administrasaun suku. Ne’e duni, husu ba Governu liu liu Ministeriu Stetal atu hare kestaun ne’e. Tanba, serbisu suku nian importante tebes ba dezenvolvmentu nasaun nian. “Tuir ha’u hare serbisu Administrasaun Suku ladun la’o di’ak. Tanba,  fasilidade hodi apoiu serbisu suku nian menus tebe-tebes. Kadeira la iha, meza, makina manuel at, la iha komputador no seluk seluk tan.” Dehan Xefe Suku Ililai Jaime da Costa ba Tempo Semanal iha ninia knar fatin hafoin partisipa seminariu ne’ebé organiza husi Haberan Institute.

Tuir Jaime, uluk elestrisidade seidauk tama iha sira nia suku, sira uza de’it makina manuel  (mesin ketik) hodi hala’o serbisu. Maibe, makina hirak ne’e at hotu ona, ne’e duni hakarak ou lakohi sira tenke ba empresta ema nian ou tenke ba rental hodi pasa dokumentus ruma. Maibe, se urujenti liu entaun sira hakerek de’it ho liman.

Ho razaun hirak ne’e, Jaime suzere ba Governu liu-liu Ministru Estatal atu bele fasilita ona  komputador ou laptop ruma hodi nune’e bele fasilita sira atu hala’o serbisu  administrasaun suku nian ho di’ak liu tan. Tanba, se sira kontinua uza makina manual konserteza difilkulta nafatin sira nia serbisu.

Aleinde ne’e, Jaime mós husu ba Ministeriu Stetal bele prepara siguransa sivil iha suku, atu nune’e bele tau matan ba iha sede suku no bele asegura administrasaun suku. Tanba, dezenvolvimentu atu la’o di’ak iha rai laran depende mós ba serbisu suku nian.

“Ami serbisu hanesan fali atan. Tanba, ami serbisu 24 oras nia laran ho fasilidade ne’ebé  menus. Maibe, membru Governu sira serbisu semana ida loron lima de’it ho fasilidade ne’ebé kompletu no iha vensimentu boot hodi sustenta sira nia familia” Jaime kestiona.

Maski ho vensimentu ki’ik no fasilidade limitadu. Maibe, sira sempre esforsu nafatin hala’o serbisu suku nian hodi fó atendementu masimu ba sira populasaun. Inoria liu tan bainhira iha serbisu ruma ne’ebe uruzente Xefe Suku sira sempre ba debe tun sae hodi bele hala’o serbisu. Ezemplu, bainhira povu barak mai trata dokumentus ruma presiza han tempu naruk tanba fasilidade menus. Nune’e mos, bainhira hala’o surat administrasaun suku nian.

Total komunidade Suku Ililai hamutuk ema na’in 880 no maioria moris hanesan natar na’in, toos na’in no metadu husi numeru ne’e mak hala’o knar hanesan peskador.

Nune’e mós, Xefe Juventude Suku Parlamentu, Inacio Monteiru ‘Selimoco’ rekoinese katak, fasilidade suku ne’ebé limitadu difikulta tebes serbisu administrasaun suku nian. Ne’e duni, husu ba governu liu-liu Ministeriu ne’ebé relevante atu toma atensaun ba problema ne’ebé mak suku sira enfrenta.

“Ha’u hanoin serbisu suku nian importante tebes, neduni no governu presiza tau matan ba fasilidade suku ne’ebé menus. Tanba, atu garantia serbisu administrasaun suku bele la’o di’ak ami mós presiza fasilidade ne’ebé sufesente hodi apoiu ami nia serbisu.” Esklarese ulun boot juventude iha suku Parlamentu ne’e.

Nia hatutan, oras ne’e daudauk iha fasilidade barak mak tuir loloos suku presiza. Ezemplu ida mak hanesan komputer hodi nune’e bele fasilita srbisu administrasaun suku ho di’ak no bele atende komunidade sira ninia ejizensia ho lalais liu tan. (**)

No comments: